Маршрут "590" станции пересадок

Автобус 590
Transitions
metro. tram. bus.
Cinecitta" (MA) 213 451 502 503 520 548 558 789
Subaugusta MEA 557 559 nMA
Tuscolana/Appio Claudio nMA
Giulio Agricola MEA nMA
Tuscolana/Publicola nMA
Lucio Sestio MEA 558 nMA
Tuscolana/Quadraro 558 nMA
Numidio Quadrato MEA 557 558 nMA
Opimiani/Tuscolana 557 nMA
Tuscolana/Mamili 557 657 nMA
Tuscolana/Acquedotto Felice 657 nMA
Tuscolana/Mandrione 657 nMA
Arco Di Travertino/Tuscolana 409 657 nMA n409
Porta Furba/Tuscolana 409 n409
Tuscolana/Velodromo nMA
Cave/Amulio 85 nMA
Cave/Eurialo
Appia/Enea 665 671 nMA
Furio Camillo MEA 665 671 nMA
Alberone 665 671 nMA
Ponte Lungo MEA 671 nMA
Appia/Alba 671 nMA
Re Di Roma MEA 649 671 nMA
Appia/Faleria 87 360 665 nMA
San Giovanni MEA MEC 16 51 77 81 85 87 360 665 nMA
Porta S. Giovanni/Carlo Felice 3 16 81 85 87 360 665 792 n3s nMA S02
Manzoni MEA 3 51 360 n3d n3s nMA
Emanuele Filiberto/Dante 360 nMA
Carlo Alberto 71 360 649
Gioberti 16 50 70 71 n5 105 360 649 714 nMA n543
Termini MEA MEB MEB1 5 14 H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1
Repubblica MEA H 64 66 70 82 85 n5 n8 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716
Bissolati 61 62 85 n5 492 n46 nMA n543
Barberini MEA 52 53 61 62 63 80 83 85 n5 160 492 n46 n90 nMA n543
Veneto/Emilia 52 53 61 63 83 160 n90 nMA
Veneto/Sardegna 52 53 61 160 nMA
S. Paolo Del Brasile 61 89 160 490 495 nMA 120F
Victor Hugo/Museo Bilotti 61 89 160 490 495 nMA 120F
Del Fiocco/Valle Giulia 61 89 160 490 495 nMA
Flaminio MEA 2 89 160 490 495 628 nMA 120F
Gianturco 89 160 490 495 628 nMA 120F
Azuni/Min. Marina 19 89 490 495 nMA
P.za Cinque Giornate 19 87 89 490 982 n3d n3s nMA
Lepanto MEA 19 30 70 87 280 301 490 913 982 n3d n3s n70 nMA n913
Milizie/Distretto Militare 19 70 490 913 982 n3d n3s nMA n913
Milizie/Angelico 19 32 70 490 913 982 990 n3s nMA 180F n913
Ottaviano MEA 19 32 70 490 913 982 990 n3d nMA 180F n913
Risorgimento/S. Pietro 19 23 32 49 81 492 982 990 n3d n3s
Barberini MEA 52 53 61 62 63 80 83 85 n5 160 492 n46 n90 nMA n543
L.go S. Susanna 62 85 n5 492 n46 nMA n543
Repubblica MEA H 64 66 70 82 85 n5 n8 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716
Terme Diocleziano 66 82 85 n5 n8 910 n46 n66 n70 n98 nMA n543 n716
Termini MEA MEB MEB1 5 14 H 16 38 40 50 64 66 70 75 82 85 90 92 n5 n8 105 310 360 649 714 910 n46 n66 n70 n92 n98 nMA nMB P02 S02 n543 n716 nMB1
S. Maria Maggiore 16 70 71 360 649 714
Carlo Alberto 71 360 649
Vittorio Emanuele MEA 5 14 50 n5 105 360 649 nMA n543
Emanuele Filiberto/Dante 360 nMA
Tuscolana/Mandrione 657 nMA
Frascati 657 nMA
Porta Furba - Quadraro MEA 657 nMA
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Cinecitta" (MA) 06:00 22:30 Risorgimento/S. Pietro 07:25 23:55 50 51
Risorgimento/S. Pietro 07:30 22:30 Cinecitta" (MA) 08:53 23:53 45 48
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Cinecitta" (MA) Отправ ление: 06:00
22:30
Конеч ная: Risorgimento/S. Pietro Прибы тие: 07:25
23:55
Началь ная: Risorgimento/S. Pietro Отправ ление: 07:30
22:30
Конеч ная: Cinecitta" (MA) Прибы тие: 08:53
23:53