Маршрут "62" станции пересадок

Трамвай 62
Transitions
metro. tram. bus.
Lainz Wolkersbergenstr. 54A
Versorgungsheimplatz
Klinik Hietzing
Speising Hermesstra?e 60 56A 56B N60 N62
Hofwiesengasse 60 56A 56B N60 N62
Wattmanngasse N62
Atzgersdorfer Stra?e 58A 58B N62
Rosenhugelstra?e 58B N62
Schloss Hetzendorf 63A N62
Hetzendorf S 16A
Breitenft. Str./Altmannsdf. Str. N8 16A 62A
Sonnergasse N8 62A
Wienerbergbrucke 7A N8 62A N62
Meidling U6 7A 7B 8A 9A N8 15A 59A 62A N62
Dorfelstra?e 9A N8 59A
A?mayergasse N8 59A
Flurschutzstr./Langenfeldg. N8 63A
Marx-Meidlinger-Stra?e
Eichenstra?e 6 18 N6 12A
Matzleinsdorfer Platz 1 6 18 N6 14A N62
Kliebergasse 1 18
Laurenzgasse 1 N62
Johann-Strau?-Gasse 1 13A N62
Mayerhofgasse 1 N62
Paulanergasse 1 N62
Resselgasse 1 N62 N66
Karlsplatz U1 U2 U4 1 2 D 71 2A 4A 59A N25 N38 N46 N49 N60 N62 N66 N71 N75
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Lainz Wolkersbergenstr. 05:18 23:48 Karlsplatz 05:58 24:26 28 454
Karlsplatz 05:31 23:53 Lainz Wolkersbergenstr. 06:08 24:30 26 454
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Lainz Wolkersbergenstr. Отправ ление: 05:18
23:48
Конеч ная: Karlsplatz Прибы тие: 05:58
24:26
Началь ная: Karlsplatz Отправ ление: 05:31
23:53
Конеч ная: Lainz Wolkersbergenstr. Прибы тие: 06:08
24:30