Маршрут "14A" станции пересадок

Автобус 14A
Transitions
metro. tram. bus.
Wielandplatz
Reumannplatz U1 1 6 11 7A N6 66A 68A 68B N65 N66 N67 N68
Scheugasse
Keplerplatz U1
Laxenburger Str./Gudrunstr. O N66
Erlachplatz
Sonnleithnergasse
Matzleinsdorfer Platz 1 6 18 62 N6 N62
Spengergasse
Siebenbrunnengasse 12A
Bacherplatz 12A 59A
Bezirksamt Margareten 12A 59A
Pilgramgasse U4 12A 13A N60 N71
Esterhazygasse 13A 57A N71
Neubaugasse U3 13A N71
Haus des Meeres 13A 57A N71
Magdalenenstra?e 13A N71
Pilgramgasse U4 12A 13A N60 N71
Reinprechtsdorfer Brucke 12A N60
Reinprechtsdf. Str./Arbeiterg. 12A 59A
Fendigasse 12A
Scalagasse
Matzleinsdorfer Platz 1 6 18 62 N6 N62
Evangelischer Friedhof
Sonnleithnergasse
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Neubaugasse 05:20 24:25 Reumannplatz 05:40 24:45 16 551
Reumannplatz 05:01 24:05 Neubaugasse 05:19 24:23 14 551
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Neubaugasse Отправ ление: 05:20
24:25
Конеч ная: Reumannplatz Прибы тие: 05:40
24:45
Началь ная: Reumannplatz Отправ ление: 05:01
24:05
Конеч ная: Neubaugasse Прибы тие: 05:19
24:23