Маршрут "36B" станции пересадок

Автобус 36B
Transitions
tram. bus.
Anton-Storck-Gasse 36A
Jedlesee Bellgasse 34A 36A
Dunantgasse 34A 36A
Bunsengasse 36A
Koloniestra?e 26 36A N20
Ignaz-Kock-Stra?e
Brunner Stra?e S 30 31 N31
Trillergasse 36A
Haspingerplatz 30A 31A 32A 36A
Gro?jedlersdorf 30 31 30A 31A 32A 36A N31
Carabelligasse 30 31 36A N31
Schwanngasse 36A
Carabellig./Ruthnergasse 36A
Gro?bauerstra?e
Leopoldau Betriebsgarage
Petritschgasse
Tauschekgasse
Frohes-Schaffen-Weg
Rosannagasse
Leopoldau S+U 32A
Gro?bauerstra?e
Marco-Polo-Promenade 36A
Justgasse 30A 32A 36A
Skraupstra?e/Justgasse 30A 32A 36A
Berzeliusgasse 30A 31A 32A 36A
Gro?jedlersdorf 30 31 30A 31A 32A 36A N31
Obergfellplatz 36A
Hopfengasse 26 36A N20
Koloniestra?e 26 36A N20
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Jedlesee Bellgasse 05:27 21:01 Leopoldau S+U 05:51 21:27 19 111
Leopoldau S+U 04:57 20:16 Jedlesee Bellgasse 05:23 20:44 21 110
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Jedlesee Bellgasse Отправ ление: 05:27
21:01
Конеч ная: Leopoldau S+U Прибы тие: 05:51
21:27
Началь ная: Leopoldau S+U Отправ ление: 04:57
20:16
Конеч ная: Jedlesee Bellgasse Прибы тие: 05:23
20:44