Маршрут "79B" станции пересадок

Автобус 79B
Transitions
metro. tram. bus.
Marathonweg 77A 79A N81
Donaumarina Chrastekgasse 79A
Donaumarina U2 77A 79A N29 N81
Praterbrucke 77A 79A N29 N81
Schipanygasse 77A 79A
Stadlauer Brucke 77A 79A
Praterkai S 77A 79A
Aspernallee 77A 79A
Dammhaufengasse 79A
Grunhaufenbrucke 79A
Hellingstra?e 79A
Seitenhafenstra?e 79A
Seitenhafenbrucke 79A
Margetinstra?e 76A 79A
Biomull-Werk 76A 79A
Alberner Hafenzufahrtsstr. 73A 76A 79A
Landwehrstra?e 73A 79A
Jedletzbergerstra?e 73A 76B 79A
Artillerieplatz 73A 76B 79A
Kaiserebersdorf Zinnergasse 11 71 71B 73A 76B 79A N71
Kaiserebersdorf Munnichplatz 76B 79A
Kaiserebersdorf Dreherstr. 79A
Dreherstra?e/Hoefftgasse 79A
Hoefftgasse 71B 79A
Valiergasse 11 71 71B 79A N71
Kaiserebersdorf Zinnergasse 11 71 71B 73A 76B 79A N71
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Donaumarina Chrastekgasse 05:23 21:38 Kaiserebersdorf Dreherstr. 05:40 21:55 21 122
Kaiserebersdorf Dreherstr. 05:30 22:05 Donaumarina Chrastekgasse 05:51 22:25 22 118
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Donaumarina Chrastekgasse Отправ ление: 05:23
21:38
Конеч ная: Kaiserebersdorf Dreherstr. Прибы тие: 05:40
21:55
Началь ная: Kaiserebersdorf Dreherstr. Отправ ление: 05:30
22:05
Конеч ная: Donaumarina Chrastekgasse Прибы тие: 05:51
22:25