Маршрут "N71" станции пересадок

Автобус N71
Transitions
metro. tram. bus.
Pilgramgasse U4 12A 13A 14A N60
Esterhazygasse 13A 14A 57A
Neubaugasse U3 13A 14A
Haus des Meeres 13A 14A 57A
Magdalenenstra?e 13A 14A
Pilgramgasse U4 12A 13A 14A N60
Margaretenplatz 12A 13A 59A
Schonbr. Str./Kettenbruckeng. 59A
Pre?gasse 59A
Barenmuhldurchgang 59A N60 N62 N66
Karlsplatz U1 U2 U4 1 2 D 62 71 2A 4A 59A N25 N38 N46 N49 N60 N62 N66 N75
Schwarzenbergplatz 2 D 71 2A 4A N25 N38 N60 N66 N75
Unteres Belvedere 71
Rennweg S O 71 77A
Kleistgasse 71 77A
Oberzellergasse 71 77A
St. Marx S 18 71 74A
Litfa?stra?e 71
Molitorgasse 71
Zippererstra?e U3 71
Hauffgasse 71 76A 76B
Enkplatz U3 11 71 N6 15A 76A 76B
Simmering U3 11 71 69A 72A 73A
Fickeysstra?e 11 71
Wei?enbockstra?e 11 71 69A
Florian-Hedorfer-Stra?e 69A 73A
Am Himmelreich 73A
Hortengasse 73A
Schloss Neugebaude 73A
Luzegasse 73A
Klebindergraben 73A
Pantucekgasse 71B 73A
Halterlacken 71B 73A
Muhlsangergasse 71B 73A
Kaiserebersdorf Zinnergasse 11 71 71B 73A 76B 79A 79B
Valiergasse 11 71 71B 79A 79B
Svetelskystra?e 11 71 71B
Wopenkastra?e 71B
Etrichstra?e 71A 71B
Hauptwerkstatte 71A
Leberweg 71A
Zentralfriedhof 4.Tor 11 71 71A
Roschegasse 71B
Widholzgasse 71B
Kaiserebersdorfer Friedhof 71B 73A
Luzegasse 73A
Barenmuhldurchgang 59A N60 N62 N66
Schleifmuhlgasse 59A N62 N66
Pre?gasse 59A
Ziegelofengasse 13A 59A
Margaretenplatz 12A 13A 59A
Skodagasse 43 44 13A N43
Laudongasse 5 33 13A
Lederergasse 2 13A
Strozzigasse 46 13A N46
Burggasse/Neubaugasse 13A 48A N49
St.-Ulrichs-Platz 13A 48A N49
Volkstheater U2 U3 46 49 13A 48A N46 N49
Kellermanngasse 13A 48A N49
Piaristengasse 13A
Theater in der Josefstadt 13A
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Karlsplatz 00:47 04:02 Kaiserebersdorf Zinnergasse 01:14 04:28 25 16
Kaiserebersdorf Zinnergasse 00:58 04:15 Karlsplatz 01:28 04:47 32 8
Skodagasse 01:22 04:53 Volkstheater 01:30 05:01 7 8
Volkstheater 00:59 04:32 Skodagasse 01:05 04:38 6 8
Kaiserebersdorf Zinnergasse 00:58 03:58 Karlsplatz 01:28 04:28 31 7
Kaiserebersdorf Zinnergasse 00:45 03:45 Neubaugasse 01:27 04:27 40 7
Neubaugasse 01:30 04:00 Kaiserebersdorf Zinnergasse 02:14 04:44 33 6
Enkplatz 00:32 00:47 Kaiserebersdorf Zinnergasse 00:44 00:58 14 3
Karlsplatz 04:32 04:32 Fickeysstra?e 04:48 04:48 14 2
Kaiserebersdorf Zinnergasse 04:28 04:45 Enkplatz 04:45 05:02 21 2
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Karlsplatz Отправ ление: 00:47
04:02
Конеч ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Прибы тие: 01:14
04:28
Началь ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Отправ ление: 00:58
04:15
Конеч ная: Karlsplatz Прибы тие: 01:28
04:47
Началь ная: Skodagasse Отправ ление: 01:22
04:53
Конеч ная: Volkstheater Прибы тие: 01:30
05:01
Началь ная: Volkstheater Отправ ление: 00:59
04:32
Конеч ная: Skodagasse Прибы тие: 01:05
04:38
Началь ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Отправ ление: 00:58
03:58
Конеч ная: Karlsplatz Прибы тие: 01:28
04:28
Началь ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Отправ ление: 00:45
03:45
Конеч ная: Neubaugasse Прибы тие: 01:27
04:27
Началь ная: Neubaugasse Отправ ление: 01:30
04:00
Конеч ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Прибы тие: 02:14
04:44
Началь ная: Enkplatz Отправ ление: 00:32
00:47
Конеч ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Прибы тие: 00:44
00:58
Началь ная: Karlsplatz Отправ ление: 04:32
04:32
Конеч ная: Fickeysstra?e Прибы тие: 04:48
04:48
Началь ная: Kaiserebersdorf Zinnergasse Отправ ление: 04:28
04:45
Конеч ная: Enkplatz Прибы тие: 04:45
05:02