Маршрут "101" станции пересадок

Автобус 101
Transitions
metro. tram. bus.
Kavkazska 124 139
Slovinska 135
Tolsteho
Belocerkevska 124 135 136 139 150 213 888 913
Na Micankach 124 135 139
Kodanska 124 135 139
Kavkazska 124 139
Koh-i-noor 6 7 22 24 95 97 99 124 139
Vrsovicky hrbitov
Bohdalec 135 136 150 213 913
Bohdalecka 188
Zabehlice 188
Pod Vinici 188
V Korytech 188
U Lipy 138 154 901 906 X195
Zabehlicka skola 138 154 901 906 X195
Topolova 138 X195
Centrum Zahradni Mesto 138 X195
Zahradni Mesto 22 97 99 138 175 177 X195
Na Padesatem 22 97 99 138 175 177 X195
Skalka A 111 125 138 175 177 195 901 906 X195
Michelangelova 111 125 138 908
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Tolsteho 08:30 22:01 Skalka 08:58 22:25 19 14 есть исключения
Michelangelova 09:47 21:59 Tolsteho 10:13 22:22 18 13 есть исключения
Michelangelova 06:52 21:59 Tolsteho 07:15 22:22 18 31
Tolsteho 06:45 22:01 Skalka 07:09 22:25 19 31
Michelangelova 06:52 21:59 Tolsteho 07:15 22:22 18 29
Tolsteho 06:45 22:01 Skalka 07:09 22:25 19 28
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Tolsteho Отправ ление: 08:30
22:01
Конеч ная: Skalka Прибы тие: 08:58
22:25
Началь ная: Michelangelova Отправ ление: 09:47
21:59
Конеч ная: Tolsteho Прибы тие: 10:13
22:22
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Michelangelova Отправ ление: 06:52
21:59
Конеч ная: Tolsteho Прибы тие: 07:15
22:22
Началь ная: Tolsteho Отправ ление: 06:45
22:01
Конеч ная: Skalka Прибы тие: 07:09
22:25
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Michelangelova Отправ ление: 06:52
21:59
Конеч ная: Tolsteho Прибы тие: 07:15
22:22
Началь ная: Tolsteho Отправ ление: 06:45
22:01
Конеч ная: Skalka Прибы тие: 07:09
22:25