Маршрут "117" станции пересадок

Автобус 117
Transitions
tram. bus.
Poliklinika Budejovicka H1 121 134 193 203 904
Lisek 193 203 904
Rosecska 203
Nad Rybniky 203
Nadrazi Krc 121 203
Nad Havlem 203
Nemocnice Krc H1 106 113 138 139 150 157 189 193 196 203 215 904 910 913
Zalesi 106 113 121 139 150 189 196 215 901 904 910 913
Sulicka 106 121 139 196 901 910 913
Novodvorska 106 121 139 150 196 197 901 910 913
Cechticka 913
Nove dvory 189 197 215 904 913
Cilkova 189 197
Lhotecky les 189 197
Sidliste Lhotka 139 150 157 189 197 910
Hasova 139 150 157 910
Labe 139 150 157 910
Ke Schodum
Tyrsova ctvrt
Darwinova
Leharova
Modranska skola 3 17 92
Obchodni namesti 139 165 960
Na Havrance 139 165
Poliklinika Modrany 3 17 92 150 157 165 190 910
Cechova ctvrt 3 17 92
Cukrovar Modrany 139 165 960
Komorany 139 165 960
Nove Komorany
Darwinova
Na Cikorce
Druzna 139 150 157 190 910
Labe 139 150 157 910
Lisek 193 203 904
Tyrsova ctvrt
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Poliklinika Budejovicka 05:40 23:45 Nove Komorany 06:19 24:22 31 66
Nove Komorany 04:50 22:54 Budejovicka 05:28 23:32 31 32
Nove Komorany 04:50 22:54 Budejovicka 05:28 23:32 30 32
Poliklinika Budejovicka 05:45 23:45 Nove Komorany 06:22 24:22 31 38
Nove Komorany 04:50 22:54 Budejovicka 05:28 23:32 31 19
Nove Komorany 04:50 22:54 Budejovicka 05:28 23:32 30 19
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Poliklinika Budejovicka Отправ ление: 05:40
23:45
Конеч ная: Nove Komorany Прибы тие: 06:19
24:22
Началь ная: Nove Komorany Отправ ление: 04:50
22:54
Конеч ная: Budejovicka Прибы тие: 05:28
23:32
Началь ная: Nove Komorany Отправ ление: 04:50
22:54
Конеч ная: Budejovicka Прибы тие: 05:28
23:32
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Poliklinika Budejovicka Отправ ление: 05:45
23:45
Конеч ная: Nove Komorany Прибы тие: 06:22
24:22
Началь ная: Nove Komorany Отправ ление: 04:50
22:54
Конеч ная: Budejovicka Прибы тие: 05:28
23:32
Началь ная: Nove Komorany Отправ ление: 04:50
22:54
Конеч ная: Budejovicka Прибы тие: 05:28
23:32