Маршрут "120" станции пересадок

Автобус 120
Transitions
tram. bus. bus.
Safirova 246
U Kestranku 245 246 309 313
Nadrazi Radotin 244 245 246 247 248 309 313 X-S7
Na Betonce 245 246 248 309 313
Prvomajova 245 246
Safirova 246
V Sudech 246
Cementarna Radotin 246
K Cikance
Lochkov
Za Chalupami
Francikova
U Krizku
Slivenec 130 230 X172
K Holyni 130 230 X172
Opalova 130 230 X172
Novy Slivenec 130 230 X172
Steparska 130 170 230 X172
Poliklinika Barrandov 32 130 170 230 X172
Chaplinovo namesti 32 130 170 230 X172
Dreyerova
Slivenecka
Nadrazi Hlubocepy
Michnovka
V Ulicce
Michnovka
Na Srpecku
Hlubocepy 32 128 X12
Zlichov 128 X12
Lihovar 105 118 125 129 172 190 196 197 241 244 334 901 907 X12 P3
Sprava socialniho zabezpeceni 231 X12
Pod Konvarkou 231
Krizova 7 231 904 X12
Na Knizeci 4 5 7 12 20 94 137 167 191 231 901 907 X12
Novy Slivenec 130 230 X172
V Remizku 130 230 X172
Smaragdova 130 230 X172
Navetrna 130 230 X172
K Holyni 130 230 X172
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Lochkov 04:15 22:55 Na Knizeci 04:42 23:22 24 31 есть исключения
Na Knizeci 04:49 23:34 Nadrazi Radotin 05:25 24:10 34 29 есть исключения
Nadrazi Radotin 05:17 23:18 Na Knizeci 05:53 23:52 29 29 есть исключения
Na Knizeci 05:43 23:04 Lochkov 06:14 23:33 28 28 есть исключения
Lochkov 04:15 22:55 Na Knizeci 04:42 23:22 24 20
Nadrazi Radotin 05:18 23:18 Na Knizeci 05:52 23:52 29 19
Na Knizeci 05:14 23:34 Nadrazi Radotin 05:50 24:10 34 19
Na Knizeci 05:54 23:04 Lochkov 06:23 23:33 28 18
Lochkov 04:15 22:55 Na Knizeci 04:42 23:22 24 20
Na Knizeci 00:34 23:34 Nadrazi Radotin 01:10 24:10 34 20
Na Knizeci 00:04 23:04 Lochkov 00:33 23:33 28 19
Nadrazi Radotin 05:18 23:18 Na Knizeci 05:52 23:52 29 19
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Lochkov Отправ ление: 04:15
22:55
Конеч ная: Na Knizeci Прибы тие: 04:42
23:22
Началь ная: Na Knizeci Отправ ление: 04:49
23:34
Конеч ная: Nadrazi Radotin Прибы тие: 05:25
24:10
Началь ная: Nadrazi Radotin Отправ ление: 05:17
23:18
Конеч ная: Na Knizeci Прибы тие: 05:53
23:52
Началь ная: Na Knizeci Отправ ление: 05:43
23:04
Конеч ная: Lochkov Прибы тие: 06:14
23:33
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Lochkov Отправ ление: 04:15
22:55
Конеч ная: Na Knizeci Прибы тие: 04:42
23:22
Началь ная: Nadrazi Radotin Отправ ление: 05:18
23:18
Конеч ная: Na Knizeci Прибы тие: 05:52
23:52
Началь ная: Na Knizeci Отправ ление: 05:14
23:34
Конеч ная: Nadrazi Radotin Прибы тие: 05:50
24:10
Началь ная: Na Knizeci Отправ ление: 05:54
23:04
Конеч ная: Lochkov Прибы тие: 06:23
23:33
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Lochkov Отправ ление: 04:15
22:55
Конеч ная: Na Knizeci Прибы тие: 04:42
23:22
Началь ная: Na Knizeci Отправ ление: 00:34
23:34
Конеч ная: Nadrazi Radotin Прибы тие: 01:10
24:10
Началь ная: Na Knizeci Отправ ление: 00:04
23:04
Конеч ная: Lochkov Прибы тие: 00:33
23:33
Началь ная: Nadrazi Radotin Отправ ление: 05:18
23:18
Конеч ная: Na Knizeci Прибы тие: 05:52
23:52