Маршрут "130" станции пересадок

Автобус 130
Transitions
metro. tram. bus.
Chaplinovo namesti 32 120 170 230 X172
Poliklinika Barrandov 32 120 170 230 X172
Steparska 120 170 230 X172
Novy Slivenec 120 230 X172
Opalova 120 230 X172
K Holyni 120 230 X172
Slivenec 120 230 X172
Za Farou 230
K Austisu
Zahradky 246
Reporyjske namesti 174 246 301 352 902
Hlavkova 246
Holysovska 246
Stodulky B 225 246
Lyskova 225 246
Bavorska 149 225 246
Obchodni centrum Sarska 246
Zlicin B 180 246 249 306 307 309 310 324 336 347 358 386 957 BPP
Novy Slivenec 120 230 X172
V Remizku 120 230 X172
Smaragdova 120 230 X172
Navetrna 120 230 X172
K Holyni 120 230 X172
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Chaplinovo namesti 05:13 22:07 Zlicin 05:44 22:37 20 28 есть исключения
Zlicin 05:46 21:59 Chaplinovo namesti 06:16 22:27 17 27 есть исключения
Chaplinovo namesti 07:08 22:07 Zlicin 07:39 22:37 20 16
Zlicin 07:57 21:59 Chaplinovo namesti 08:27 22:27 17 15
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chaplinovo namesti Отправ ление: 05:13
22:07
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 05:44
22:37
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 05:46
21:59
Конеч ная: Chaplinovo namesti Прибы тие: 06:16
22:27
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chaplinovo namesti Отправ ление: 07:08
22:07
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 07:39
22:37
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 07:57
21:59
Конеч ная: Chaplinovo namesti Прибы тие: 08:27
22:27