Маршрут "135" станции пересадок

Автобус 135
Transitions
metro. tram. bus.
Chodov C H1 115 154 177 197
Dedinova 203 911
Roztyly C 203 911
Choceradska 136 170 213 905 913
Hlavni 118 136 170 213 905 913
Sporilov 11 14 96 97 118 136 138 170 213 905 913
Teplarna Michle 11 14 96 97 136 213 913
Chodovska 11 14 96 97 136 150 188 213 913
Bohdalec 101 136 150 213 913
Slavia 6 7 22 24 95 97 99 136 150 213 888 913
Belocerkevska 101 124 136 139 150 213 888 913
Na Micankach 101 124 139
Kodanska 101 124 139
Slovinska 101
Krymska 4 22 97 99
Jana Masaryka 4 22 97 99
Namesti Miru A 4 10 16 22 91 97 99
Rimska
Na Smetance
Namesti Winstona Churchilla
Pernerova 133 175 207 908 909
Florenc - B B C 3 8 24 92 H1 133 175 194 207 908 909
Roztyly C 203 911
Nad Pahorkem 136 170 213 905 913
Lesanska 136 138 170 213 905 913
Hlavni 118 136 170 213 905 913
Sidliste Sporilov 118 138
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Chodov 04:33 23:43 Florenc - B 05:07 24:17 22 182
Florenc - B 05:05 23:46 Chodov 05:40 24:21 24 180
Florenc - B 21:26 23:06 Chodov 22:01 23:41 24 2 есть исключения
Chodov 20:38 22:23 Florenc - B 21:12 22:57 22 2 есть исключения
Florenc - B 00:06 00:06 Chodov 00:41 00:41 24 2
Chodov 04:33 23:43 Florenc - B 05:07 24:17 22 71
Florenc - B 05:05 23:46 Chodov 05:40 24:21 24 70
Chodov 04:33 23:43 Florenc - B 05:07 24:17 22 68
Florenc - B 00:06 23:46 Chodov 00:41 24:21 24 68
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chodov Отправ ление: 04:33
23:43
Конеч ная: Florenc - B Прибы тие: 05:07
24:17
Началь ная: Florenc - B Отправ ление: 05:05
23:46
Конеч ная: Chodov Прибы тие: 05:40
24:21
Началь ная: Florenc - B Отправ ление: 21:26
23:06
Конеч ная: Chodov Прибы тие: 22:01
23:41
Началь ная: Chodov Отправ ление: 20:38
22:23
Конеч ная: Florenc - B Прибы тие: 21:12
22:57
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Florenc - B Отправ ление: 00:06
00:06
Конеч ная: Chodov Прибы тие: 00:41
00:41
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chodov Отправ ление: 04:33
23:43
Конеч ная: Florenc - B Прибы тие: 05:07
24:17
Началь ная: Florenc - B Отправ ление: 05:05
23:46
Конеч ная: Chodov Прибы тие: 05:40
24:21
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chodov Отправ ление: 04:33
23:43
Конеч ная: Florenc - B Прибы тие: 05:07
24:17
Началь ная: Florenc - B Отправ ление: 00:06
23:46
Конеч ная: Chodov Прибы тие: 00:41
24:21