Маршрут "138" станции пересадок

Автобус 138
Transitions
metro. tram. bus.
Sidliste Skalka
Kralovicka
Rembrandtova
Michelangelova 101 111 125 908
Skalka A 101 111 125 175 177 195 901 906 X195
Na Padesatem 22 97 99 101 175 177 X195
Zahradni Mesto 22 97 99 101 175 177 X195
Centrum Zahradni Mesto 101 X195
Topolova 101 X195
Zabehlicka skola 101 154 901 906 X195
U Lipy 101 154 901 906 X195
Sidliste Sporilov 118 135
Mechenicka
Sporilov 11 14 96 97 118 135 136 170 213 905 913
Lesanska 135 136 170 213 905 913
Roztylske namesti
Stary Sporilov
Depo Kacerov 118 170 905
V Zapoli 118 170 905
Pod Dalnici 118 139 150 170 905 910
Kacerov C 106 113 139 150 157 189 196 215 910
U Labute 106 193 196 904 910 913
Nemocnice Krc H1 106 113 117 139 150 157 189 193 196 203 215 904 910 913
Klaruv ustav 193 203 901
Ustav materstvi 193 203 901
IKEM H1 193 203 901
Ustavy Akademie ved 193 203
V Liskach 193 203
IKEM H1 193 203 901
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Ustavy Akademie ved 04:50 22:50 Skalka 05:19 23:19 25 50 есть исключения
Michelangelova 04:43 23:03 Ustavy Akademie ved 05:14 23:33 25 49 есть исключения
Ustavy Akademie ved 05:09 23:10 Sidliste Skalka 05:43 23:43 29 33 есть исключения
Sidliste Skalka 05:14 22:40 Ustavy Akademie ved 05:49 23:13 28 33 есть исключения
Michelangelova 04:43 23:03 Ustavy Akademie ved 05:13 23:33 25 29
Ustavy Akademie ved 05:10 23:10 Sidliste Skalka 05:43 23:43 29 28
Ustavy Akademie ved 04:50 22:50 Skalka 05:19 23:19 25 28
Sidliste Skalka 05:20 22:40 Ustavy Akademie ved 05:53 23:13 28 27
Michelangelova 04:43 23:03 Ustavy Akademie ved 05:13 23:33 25 29
Ustavy Akademie ved 05:10 23:10 Sidliste Skalka 05:43 23:43 29 28
Ustavy Akademie ved 04:50 22:50 Skalka 05:19 23:19 25 28
Sidliste Skalka 05:20 22:40 Ustavy Akademie ved 05:53 23:13 28 27
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Ustavy Akademie ved Отправ ление: 04:50
22:50
Конеч ная: Skalka Прибы тие: 05:19
23:19
Началь ная: Michelangelova Отправ ление: 04:43
23:03
Конеч ная: Ustavy Akademie ved Прибы тие: 05:14
23:33
Началь ная: Ustavy Akademie ved Отправ ление: 05:09
23:10
Конеч ная: Sidliste Skalka Прибы тие: 05:43
23:43
Началь ная: Sidliste Skalka Отправ ление: 05:14
22:40
Конеч ная: Ustavy Akademie ved Прибы тие: 05:49
23:13
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Michelangelova Отправ ление: 04:43
23:03
Конеч ная: Ustavy Akademie ved Прибы тие: 05:13
23:33
Началь ная: Ustavy Akademie ved Отправ ление: 05:10
23:10
Конеч ная: Sidliste Skalka Прибы тие: 05:43
23:43
Началь ная: Ustavy Akademie ved Отправ ление: 04:50
22:50
Конеч ная: Skalka Прибы тие: 05:19
23:19
Началь ная: Sidliste Skalka Отправ ление: 05:20
22:40
Конеч ная: Ustavy Akademie ved Прибы тие: 05:53
23:13
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Michelangelova Отправ ление: 04:43
23:03
Конеч ная: Ustavy Akademie ved Прибы тие: 05:13
23:33
Началь ная: Ustavy Akademie ved Отправ ление: 05:10
23:10
Конеч ная: Sidliste Skalka Прибы тие: 05:43
23:43
Началь ная: Ustavy Akademie ved Отправ ление: 04:50
22:50
Конеч ная: Skalka Прибы тие: 05:19
23:19
Началь ная: Sidliste Skalka Отправ ление: 05:20
22:40
Конеч ная: Ustavy Akademie ved Прибы тие: 05:53
23:13