Маршрут "14" станции пересадок

Трамвай 14
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Sporilov 11 96 97 118 135 136 138 170 213 905 913
Teplarna Michle 11 96 97 135 136 213 913
Chodovska 11 96 97 135 136 150 188 213 913
Plynarna Michle 11 96 97 150 188
Michelska 11 96 97 124 139 150 188
Pod Jezerkou 11 96 97 124 139 188
Horky 11 96 97
Namesti Bratri Synku 4 11 18 22 92 94 95 97 98 99 193
Divadlo Na Fidlovacce 7 18 24 92 93 95 98
Svatoplukova 7 18 24 92 93 95 98
Ostrcilovo namesti 7 18 24 92 93 95 98
Albertov 7 18 24 92 93 95 96 98
Botanicka zahrada 18 24 93 95 96
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 16 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 16 18 24 92 93 94 95 96
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 16 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Novomestska radnice 2 3 6 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99
Lazarska 3 5 6 9 24 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Vodickova 3 5 6 9 24 91 92 94 95 96 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 24 91 92 94 95 96 98
Masarykovo nadrazi 3 6 15 24 26 91 92 94 96 905 907 908 911
Bila labut 3 8 24 92 194 207 908 909
Tesnov
Stvanice
Vltavska C 1 12 25 156 905 911
Prazska trznice 1 12 25 P7
Delnicka 1 6 12 25 94 95
Maniny 1 6 25 94 95 156
Libensky most 1 6 25 94 95
Palmovka B 1 3 6 8 10 16 24 25 92 94 95 109 140 903 X95
Balabenka 8 16 25 92 94 109 903
Divadlo Gong 16 94
Poliklinika Vysocany 16 94 151
Nadrazi Vysocany 16 94 X16 X94
Vysocanska B 16 94 136 151 152 177 183 195 302 913
Maniny 1 6 25 94 95 156
Tusarova 1 12 25
Prazska trznice 1 12 25 P7
Horky 11 96 97
Paloucek 4 18 22 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani C 4 18 22 93 H1 XC 134 193 904 905 910
Na Veseli 4 18 22 92 93 94 95 96 97 98 99 911
Vozovna Pankrac 4 18 22 92 93 94 95 96 97 98 99
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Sporilov 05:22 23:45 Nadrazi Vysocany 06:10 24:32 33 88 есть исключения
Vysocanska 06:18 21:43 Sporilov 07:10 22:31 35 83 есть исключения
Vozovna Pankrac 04:22 22:30 Horky 04:30 22:38 6 10 есть исключения
Horky 04:30 22:38 Sporilov 04:39 22:47 7 10 есть исключения
Palmovka 05:54 23:49 Sporilov 06:38 24:30 30 7 есть исключения
Sporilov 04:45 22:45 Palmovka 05:26 23:26 29 6 есть исключения
Palmovka 23:29 23:49 Sporilov 24:10 24:30 30 2
Sporilov 22:05 22:45 Palmovka 22:46 23:26 29 2
Sporilov 05:25 23:45 Nadrazi Vysocany 06:12 24:32 33 79
Vysocanska 06:23 21:43 Sporilov 07:09 22:31 35 73
Vozovna Pankrac 04:22 22:30 Horky 04:30 22:38 6 8
Horky 04:30 22:38 Sporilov 04:39 22:47 7 8
Sporilov 04:45 23:25 Palmovka 05:26 24:06 29 8
Palmovka 05:49 23:49 Sporilov 06:30 24:30 30 7
Sporilov 05:25 23:45 Nadrazi Vysocany 06:12 24:32 33 66
Vysocanska 06:23 21:43 Sporilov 07:09 22:31 35 63
Palmovka 05:49 23:49 Sporilov 06:30 24:30 30 8
Sporilov 04:45 23:25 Palmovka 05:26 24:06 29 8
Vozovna Pankrac 04:22 22:30 Horky 04:30 22:38 6 7
Horky 04:30 22:38 Sporilov 04:39 22:47 7 7
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 05:22
23:45
Конеч ная: Nadrazi Vysocany Прибы тие: 06:10
24:32
Началь ная: Vysocanska Отправ ление: 06:18
21:43
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 07:10
22:31
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:22
22:30
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:30
22:38
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:30
22:38
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 04:39
22:47
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 05:54
23:49
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 06:38
24:30
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:45
22:45
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 05:26
23:26
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 23:29
23:49
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 24:10
24:30
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 22:05
22:45
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 22:46
23:26
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 05:25
23:45
Конеч ная: Nadrazi Vysocany Прибы тие: 06:12
24:32
Началь ная: Vysocanska Отправ ление: 06:23
21:43
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 07:09
22:31
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:22
22:30
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:30
22:38
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:30
22:38
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 04:39
22:47
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:45
23:25
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 05:26
24:06
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 05:49
23:49
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 06:30
24:30
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 05:25
23:45
Конеч ная: Nadrazi Vysocany Прибы тие: 06:12
24:32
Началь ная: Vysocanska Отправ ление: 06:23
21:43
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 07:09
22:31
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 05:49
23:49
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 06:30
24:30
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:45
23:25
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 05:26
24:06
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:22
22:30
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:30
22:38
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:30
22:38
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 04:39
22:47