Маршрут "163" станции пересадок

Автобус 163
Transitions
metro. tram. bus.
Sidliste Rohoznik 211 250 909
Rohoznicka 211 250 909
Zbyslavska 211 250 909
Sudejovicka 211 250 909
Ujezd nad Lesy 209 210 211 221 250 303 908 909
Raposovska 209 221 250 909
Blatov 209 221 250 909
Na Vanhove 209 221 250 909
Bechovice 209 221 250 909
Nadrazi Bechovice 240 250 909
Dolni Pocernice 109 110 208 224 909
Svatonovicka 204
Rtynska 204
Novosterboholska 204 903
Drobna 204 903
Skola Sterboholy 204 208 228 903
Obchodni centrum Sterboholy 204 208 228
Ustredni 204 208 228 229 366 903 908
Prumyslova 208 228 229 366 903
Na Homoli 5 35 91 208 228 229 366 903
Malesicka tovarna 5 35 91 208 228 229 366 903
Depo Hostivar A 5 35 91 171 208 228 229 366 903 909
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Depo Hostivar 06:20 22:01 Sidliste Rohoznik 06:51 22:29 23 43 есть исключения
Sidliste Rohoznik 07:23 22:07 Depo Hostivar 07:58 22:35 23 38 есть исключения
Depo Hostivar 06:31 22:01 Sidliste Rohoznik 06:59 22:29 23 32
Sidliste Rohoznik 07:07 22:07 Depo Hostivar 07:35 22:35 23 31
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Depo Hostivar Отправ ление: 06:20
22:01
Конеч ная: Sidliste Rohoznik Прибы тие: 06:51
22:29
Началь ная: Sidliste Rohoznik Отправ ление: 07:23
22:07
Конеч ная: Depo Hostivar Прибы тие: 07:58
22:35
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Depo Hostivar Отправ ление: 06:31
22:01
Конеч ная: Sidliste Rohoznik Прибы тие: 06:59
22:29
Началь ная: Sidliste Rohoznik Отправ ление: 07:07
22:07
Конеч ная: Depo Hostivar Прибы тие: 07:35
22:35