Маршрут "17" станции пересадок

Трамвай 17
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Levskeho 3 92 165
Sidliste Modrany 3 92 165
Modranska rokle 3 92 165
U Libusskeho potoka 3 92 165
Poliklinika Modrany 3 92 117 150 157 165 190 910
Cechova ctvrt 3 92 117
Nadrazi Modrany 3 92 139 165 960 P6
Modranska skola 3 92 117
Belarie 3 92
Cerny kun 3 92 106 121 190
Nadrazi Branik 2 3 92 106 121 190
Pobrezni cesta 2 3 92 190
Pristaviste 2 3 92 118 170 196 197 901
Dvorce 2 3 92 118 134
Kublov 2 3 92
Podolska vodarna 2 3 92 134
Vyton 2 3 7 92 96 98 P5
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 16 92 94 96 98 176 904 907 908 910
Jiraskovo namesti 5 176 904 907 908 910
Narodni divadlo 2 9 18 22 93 97 98 99
Staromestska A 2 18 93 194 207
Karlovy lazne 2 18 93
Pravnicka fakulta 93 207
Cechuv most 15 91 93 96
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 25 26 91 92 93 94 96 156 X91
Nabrezi Kapitana Jarose 6 8 26 91 93 94 96 X91
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 25 26 91 92 93 94 96 156 X91
Veletrzni palac 6 93 94 96 156
Vystaviste Holesovice 6 12 93 94 96
Trojska 93 95 96 112 ZOO
Nad Trojou 93 95 96
Hercovka 93 95 96
Ke Stirce 3 10 24 93 94 95 96 X95
Kobylisy C 3 10 24 93 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Brezineveska 3 24 93 94 95 96
Libeznicka 93 94 95 96
Vozovna Kobylisy 93 94 95 96 145 162 169 183 913
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Levskeho 05:00 23:25 Vozovna Kobylisy 05:50 24:14 35 87 есть исключения
Vozovna Kobylisy 06:05 23:48 Sidliste Modrany 06:57 24:39 37 86 есть исключения
Vystaviste Holesovice 06:59 23:52 Sidliste Modrany 07:37 24:29 27 81 есть исключения
Levskeho 05:58 22:45 Vystaviste Holesovice 06:35 23:21 26 81 есть исключения
Levskeho 05:00 23:25 Vozovna Kobylisy 05:49 24:14 35 67
Vozovna Kobylisy 05:43 23:48 Sidliste Modrany 06:34 24:39 37 66
Vystaviste Holesovice 07:32 23:52 Sidliste Modrany 08:09 24:29 27 61
Levskeho 06:45 22:45 Vystaviste Holesovice 07:21 23:21 26 61
Levskeho 05:00 23:25 Vozovna Kobylisy 05:49 24:14 35 67
Vozovna Kobylisy 05:43 23:48 Sidliste Modrany 06:34 24:39 37 64
Vystaviste Holesovice 08:32 23:52 Sidliste Modrany 09:09 24:29 27 56
Levskeho 07:45 22:45 Vystaviste Holesovice 08:21 23:21 26 56
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 05:00
23:25
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:50
24:14
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 06:05
23:48
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 06:57
24:39
Началь ная: Vystaviste Holesovice Отправ ление: 06:59
23:52
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 07:37
24:29
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 05:58
22:45
Конеч ная: Vystaviste Holesovice Прибы тие: 06:35
23:21
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 05:00
23:25
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:49
24:14
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 05:43
23:48
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 06:34
24:39
Началь ная: Vystaviste Holesovice Отправ ление: 07:32
23:52
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 08:09
24:29
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 06:45
22:45
Конеч ная: Vystaviste Holesovice Прибы тие: 07:21
23:21
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 05:00
23:25
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:49
24:14
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 05:43
23:48
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 06:34
24:39
Началь ная: Vystaviste Holesovice Отправ ление: 08:32
23:52
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 09:09
24:29
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 07:45
22:45
Конеч ная: Vystaviste Holesovice Прибы тие: 08:21
23:21