Маршрут "183" станции пересадок

Автобус 183
Transitions
metro. tram. bus.
Vozovna Kobylisy 17 93 94 95 96 145 162 169 913
Bojasova 102 166
Simunkova 102 166
Sidliste Dablice 10 93 103 914
Trebenicka 10 93 103 152 177 913 914
Strizkov C 151 152 166 177 201 913
Sidliste Prosek 152 166 177 913
Prosek C 136 140 151 152 166 177 195 201 302 911 913
Nad Jetelkou 195 913
Vysocanska B 14 16 94 136 151 152 177 195 302 913
Nadrazi Liben 8 25 92 136 177 195 913
K Zizkovu 136 177 195 913
Balkan 109 177 195 903
Spojovaci 1 9 11 98 109 146 177 195 903
Pod Taborem 109 177 195 903
Kolonie 109
Perlit 171 181 909
Za Horou 109 171 181 909
Perlit 171 181 909
Radiova 181 908
Zamenhofova 181
Barvy a laky 181 908
Kablo 111 181 908
Sklarska 125 181
Nadrazi Hostivar 22 97 99 125 154 181 911
Gercenova 125 154 911
Repcicka 125 154 175 911
Bolonska 125 154 175 204 240 911
Nadrazi Horni Mecholupy 154 204 240
Na Krecku 154 175
Janovska 154 175
Sidliste Petrovice 125 154 175 204 226 227 911
Jakobiho 125 175 226 227 911
Horcickova 125 136 154 170 175 213 226 227 240 905 911
Haje C 125 136 154 165 170 175 197 203 213 226 227 240 905 911
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Vozovna Kobylisy 04:18 23:58 Haje 05:08 24:47 34 55 есть исключения
Haje 04:34 23:54 Vozovna Kobylisy 05:23 24:42 36 52 есть исключения
Haje 05:14 23:54 Vozovna Kobylisy 06:02 24:42 36 36
Vozovna Kobylisy 05:18 23:58 Haje 06:07 24:47 34 36
Haje 05:14 23:54 Vozovna Kobylisy 06:02 24:42 36 35
Vozovna Kobylisy 05:18 23:58 Haje 06:07 24:47 34 34
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 04:18
23:58
Конеч ная: Haje Прибы тие: 05:08
24:47
Началь ная: Haje Отправ ление: 04:34
23:54
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:23
24:42
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Haje Отправ ление: 05:14
23:54
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 06:02
24:42
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 05:18
23:58
Конеч ная: Haje Прибы тие: 06:07
24:47
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Haje Отправ ление: 05:14
23:54
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 06:02
24:42
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 05:18
23:58
Конеч ная: Haje Прибы тие: 06:07
24:47