Маршрут "18" станции пересадок

Трамвай 18
Transitions
metro. tram. bus.
Nadrazi Podbaba 8 107 116 147 160 340 355 902 909
Zelena 8 131 907
Lotysska 8 902 909
Vitezne namesti 8 20 26 91 92 93 96 97 143 149 180 902 909
Hradcanska A 1 2 8 20 25 26 91 92 93 96 97 131 907 909 X91
Chotkovy sady 2 12 20 91 93 96 97
Malostranska A 2 12 15 20 22 93 97 194
Staromestska A 2 17 93 194 207
Karlovy lazne 2 17 93
Narodni divadlo 2 9 17 22 93 97 98 99
Narodni trida B 2 9 22 93 97 98 99
Novomestska radnice 2 3 6 14 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 16 24 92 93 94 95 96
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Botanicka zahrada 14 24 93 95 96
Albertov 7 14 24 92 93 95 96 98
Ostrcilovo namesti 7 14 24 92 93 95 98
Svatoplukova 7 14 24 92 93 95 98
Divadlo Na Fidlovacce 7 14 24 92 93 95 98
Nuselska radnice 4 14 22 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Paloucek 4 14 22 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani C 4 14 22 93 H1 XC 134 193 904 905 910
Na Veseli 4 14 22 92 93 94 95 96 97 98 99 911
Vozovna Pankrac 4 14 22 92 93 94 95 96 97 98 99
Paloucek 4 14 22 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani 4 22 92 93 94 95 96 97 98 99
Na Veseli 4 14 22 92 93 94 95 96 97 98 99 911
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Vozovna Pankrac 04:37 23:57 Nadrazi Podbaba 05:14 24:34 24 96 есть исключения
Nadrazi Podbaba 04:42 23:02 Vozovna Pankrac 05:18 23:38 24 88 есть исключения
Vozovna Pankrac 04:37 23:57 Nadrazi Podbaba 05:14 24:34 24 72
Nadrazi Podbaba 04:42 22:42 Vozovna Pankrac 05:18 23:18 24 67
Vozovna Pankrac 04:37 23:57 Nadrazi Podbaba 05:14 24:34 24 70
Nadrazi Podbaba 04:42 22:42 Vozovna Pankrac 05:18 23:18 24 65
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:37
23:57
Конеч ная: Nadrazi Podbaba Прибы тие: 05:14
24:34
Началь ная: Nadrazi Podbaba Отправ ление: 04:42
23:02
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:18
23:38
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:37
23:57
Конеч ная: Nadrazi Podbaba Прибы тие: 05:14
24:34
Началь ная: Nadrazi Podbaba Отправ ление: 04:42
22:42
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:18
23:18
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:37
23:57
Конеч ная: Nadrazi Podbaba Прибы тие: 05:14
24:34
Началь ная: Nadrazi Podbaba Отправ ление: 04:42
22:42
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:18
23:18