Маршрут "225" станции пересадок

Автобус 225
Transitions
metro. tram. bus.
Cervenanskeho 142 184 904
Ohradske namesti 142 184 904
Velka Ohrada 142 184 904
Cervenanskeho 142 184 904
Piskova 142 184 904
Amforova 174 301 352 902 904
Luka B 174 301 352 902 904
Vackova
Stodulky B 130 246
Lyskova 130 246
Bavorska 130 149 246
Bily Beranek
Slanska 9 10 98 99 164 180
Bazovskeho 164
Za Slanskou silnici 164
Radnice Repy
Reinerova
Jiviny 168 347 365
Stare namesti 168
Nadrazi Ruzyne 108
Ciolkovskeho 191 910
Sidliste Na Dedine 108 191 910
Vlastina 108 191 910
Divoka Sarka 20 26 91 108 119 191 322 323 342 388 910
Nad Dzbanem 20 26 91 92 93 96 97
Nadrazi Veleslavin A 20 26 91 92 93 96 97 119 322 323 342 388
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Velka Ohrada 05:16 23:31 Nadrazi Veleslavin 05:49 24:02 24 65 есть исключения
Nadrazi Veleslavin 05:02 23:43 Velka Ohrada 05:37 24:15 25 64 есть исключения
Nadrazi Veleslavin 05:04 23:43 Velka Ohrada 05:36 24:15 25 57
Velka Ohrada 05:01 23:31 Nadrazi Veleslavin 05:32 24:02 24 56
Nadrazi Veleslavin 05:04 23:43 Velka Ohrada 05:36 24:15 25 57
Velka Ohrada 05:01 23:31 Nadrazi Veleslavin 05:32 24:02 24 56
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Velka Ohrada Отправ ление: 05:16
23:31
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 05:49
24:02
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 05:02
23:43
Конеч ная: Velka Ohrada Прибы тие: 05:37
24:15
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 05:04
23:43
Конеч ная: Velka Ohrada Прибы тие: 05:36
24:15
Началь ная: Velka Ohrada Отправ ление: 05:01
23:31
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 05:32
24:02
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 05:04
23:43
Конеч ная: Velka Ohrada Прибы тие: 05:36
24:15
Началь ная: Velka Ohrada Отправ ление: 05:01
23:31
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 05:32
24:02