Маршрут "22" станции пересадок

Трамвай 22
Transitions
metro. tram. bus.
Nadrazi Hostivar 97 99 125 154 181 183 911
Hostivarska 97 99 154 175 181
Na Grosi 97 99 154 175 181
Obchodni centrum Hostivar 97 99 154 177 901 906
Sidliste Zahradni Mesto 97 99 177
Zahradni Mesto 97 99 101 138 175 177 X195
Na Padesatem 97 99 101 138 175 177 X195
Dubecska 97 99
Radosovicka 7 95 97 99
Nadrazi Strasnice 7 95 97 99 154 188 888 901 906
Na Hroude 7 95 97 99 154 188 888 901 906
Prubezna 7 95 97 99 X7 175 888
Kubanske namesti 6 7 24 95 97 99 888
Slavia 6 7 24 95 97 99 135 136 150 213 888 913
Koh-i-noor 6 7 24 95 97 99 101 124 139
Bohemians 4 6 7 24 95 97 99 124 139
Nadrazi Vrsovice 4 6 7 24 95 97 99 193
Otakarova 4 6 7 24 93 95 96 97 99
Namesti Bratri Synku 4 11 14 18 92 94 95 97 98 99 193
Nuselska radnice 4 14 18 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Paloucek 4 14 18 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani C 4 14 18 93 H1 XC 134 193 904 905 910
Na Veseli 4 14 18 92 93 94 95 96 97 98 99 911
Vozovna Pankrac 4 14 18 92 93 94 95 96 97 98 99
Koh-i-noor 6 7 24 95 97 99 101 124 139
Cechovo namesti 4 97 99 124 139
Vrsovicke namesti 4 97 99
Ruska 4 97 99
Krymska 4 97 99 135
Jana Masaryka 4 97 99 135
Namesti Miru A 4 10 16 91 97 99 135
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 91 92 94 96 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Stepanska 4 6 10 16 91 92 94 96 97 99 904 907 908 910
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 24 91 92 93 94 95 96 97 99
Narodni trida B 2 9 18 93 97 98 99
Narodni divadlo 2 9 17 18 93 97 98 99
Ujezd 9 12 15 20 97 98 99
Hellichova 12 15 20 97
Malostranske namesti 12 15 20 97 194
Malostranska A 2 12 15 18 20 93 97 194
Kralovsky letohradek
Prazsky hrad
Brusnice
Pohorelec
Malovanka 25 97 143 149
Marjanka 25 97
Drinopol 25 97
U Kastanu 25 97
Brevnovsky klaster 25 97
Ricanova 25 97
Vypich 25 97 164 168 174 180 184 191 902 910
Obora Hvezda 25 97 164 347 365
Maly Brevnov 25 97 164 347 365
Bila Hora 25 97 164 168 347 365
Paloucek 4 14 18 92 93 94 95 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani 4 18 92 93 94 95 96 97 98 99
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Bila Hora 04:42 23:48 Nadrazi Hostivar 05:42 24:48 44 96
Bila Hora 04:42 23:48 Nadrazi Hostivar 05:42 24:48 44 96 есть исключения
Nadrazi Hostivar 04:44 23:44 Bila Hora 05:45 24:44 45 94 есть исключения
Nadrazi Hostivar 04:44 23:24 Bila Hora 05:45 24:24 45 93
Nadrazi Hostivar 04:54 23:34 Vypich 05:51 24:30 42 87 есть исключения
Nadrazi Hostivar 04:54 23:14 Vypich 05:51 24:10 42 86
Vypich 06:05 23:42 Nadrazi Hostivar 07:05 24:38 41 84 есть исключения
Vypich 06:05 23:42 Nadrazi Hostivar 07:05 24:38 41 84
Vozovna Pankrac 04:08 06:46 Koh-i-noor 04:21 07:00 10 17 есть исключения
Vozovna Pankrac 04:08 06:46 Koh-i-noor 04:21 07:00 10 17
Koh-i-noor 04:21 07:00 Nadrazi Hostivar 04:38 07:19 15 17
Koh-i-noor 04:21 07:00 Nadrazi Hostivar 04:38 07:19 15 17 есть исключения
Nadrazi Hostivar 18:59 23:56 Koh-i-noor 19:15 24:12 15 14 есть исключения
Nadrazi Hostivar 18:59 23:56 Koh-i-noor 19:15 24:12 15 14
Koh-i-noor 19:15 23:31 Vozovna Pankrac 19:31 23:45 10 12
Koh-i-noor 19:15 23:31 Vozovna Pankrac 19:31 23:45 10 12 есть исключения
Koh-i-noor 00:12 01:12 Vozovna Pankrac 00:26 01:26 10 9
Nadrazi Hostivar 00:04 00:56 Koh-i-noor 00:20 01:12 15 8
Koh-i-noor 00:01 01:12 Vozovna Pankrac 00:15 01:26 10 8
Koh-i-noor 00:01 01:12 Vozovna Pankrac 00:15 01:26 10 8 есть исключения
Nadrazi Hostivar 00:04 00:56 Koh-i-noor 00:20 01:12 15 6
Nadrazi Hostivar 00:04 00:56 Koh-i-noor 00:20 01:12 15 6 есть исключения
Bila Hora 04:42 23:48 Nadrazi Hostivar 05:42 24:48 44 73
Nadrazi Hostivar 04:44 23:44 Bila Hora 05:44 24:44 45 72
Nadrazi Hostivar 04:54 23:34 Vypich 05:50 24:30 42 70
Vypich 05:56 23:42 Nadrazi Hostivar 06:52 24:38 41 65
Vozovna Pankrac 04:08 07:38 Koh-i-noor 04:21 07:52 10 10
Koh-i-noor 04:21 07:52 Nadrazi Hostivar 04:38 08:09 15 10
Nadrazi Hostivar 20:55 23:56 Koh-i-noor 21:11 24:12 15 5
Koh-i-noor 21:11 23:51 Vozovna Pankrac 21:25 24:05 10 4
Bila Hora 04:42 23:48 Nadrazi Hostivar 05:42 24:48 44 80
Nadrazi Hostivar 04:44 23:44 Bila Hora 05:44 24:44 45 79
Nadrazi Hostivar 04:54 23:34 Vypich 05:50 24:30 42 74
Vypich 06:16 23:42 Nadrazi Hostivar 07:12 24:38 41 69
Koh-i-noor 00:12 23:51 Vozovna Pankrac 00:26 24:05 10 12
Nadrazi Hostivar 00:04 23:56 Koh-i-noor 00:20 24:12 15 12
Vozovna Pankrac 04:08 10:20 Koh-i-noor 04:21 10:34 10 10
Koh-i-noor 04:21 10:34 Nadrazi Hostivar 04:38 10:51 15 10
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:42
23:48
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 05:42
24:48
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:42
23:48
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 05:42
24:48
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:44
23:44
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 05:45
24:44
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:44
23:24
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 05:45
24:24
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:54
23:34
Конеч ная: Vypich Прибы тие: 05:51
24:30
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:54
23:14
Конеч ная: Vypich Прибы тие: 05:51
24:10
Началь ная: Vypich Отправ ление: 06:05
23:42
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 07:05
24:38
Началь ная: Vypich Отправ ление: 06:05
23:42
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 07:05
24:38
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:08
06:46
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 04:21
07:00
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:08
06:46
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 04:21
07:00
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 04:21
07:00
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 04:38
07:19
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 04:21
07:00
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 04:38
07:19
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 18:59
23:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 19:15
24:12
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 18:59
23:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 19:15
24:12
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 19:15
23:31
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 19:31
23:45
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 19:15
23:31
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 19:31
23:45
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 00:12
01:12
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 00:26
01:26
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 00:04
00:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 00:20
01:12
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 00:01
01:12
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 00:15
01:26
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 00:01
01:12
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 00:15
01:26
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 00:04
00:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 00:20
01:12
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 00:04
00:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 00:20
01:12
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:42
23:48
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 05:42
24:48
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:44
23:44
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 05:44
24:44
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:54
23:34
Конеч ная: Vypich Прибы тие: 05:50
24:30
Началь ная: Vypich Отправ ление: 05:56
23:42
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 06:52
24:38
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:08
07:38
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 04:21
07:52
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 04:21
07:52
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 04:38
08:09
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 20:55
23:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 21:11
24:12
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 21:11
23:51
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 21:25
24:05
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:42
23:48
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 05:42
24:48
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:44
23:44
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 05:44
24:44
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 04:54
23:34
Конеч ная: Vypich Прибы тие: 05:50
24:30
Началь ная: Vypich Отправ ление: 06:16
23:42
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 07:12
24:38
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 00:12
23:51
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 00:26
24:05
Началь ная: Nadrazi Hostivar Отправ ление: 00:04
23:56
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 00:20
24:12
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 04:08
10:20
Конеч ная: Koh-i-noor Прибы тие: 04:21
10:34
Началь ная: Koh-i-noor Отправ ление: 04:21
10:34
Конеч ная: Nadrazi Hostivar Прибы тие: 04:38
10:51