Маршрут "246" станции пересадок

Автобус 246
Transitions
metro. bus.
Prvomajova 120 245
Na Betonce 120 245 248 309 313
Nadrazi Radotin 120 244 245 247 248 309 313 X-S7
U Kestranku 120 245 309 313
Safirova 120
V Sudech 120
Cementarna Radotin 120
U Lomu
Lomy
Cikanka
Maskuv mlyn
Zadni Kopanina
Zmrzlik
Zahradky 130
Reporyjske namesti 130 174 301 352 902
Hlavkova 130
Holysovska 130
Stodulky B 130 225
Lyskova 130 225
Bavorska 130 149 225
Obchodni centrum Sarska 130
Zlicin B 130 180 249 306 307 309 310 324 336 347 358 386 957 BPP
Nadrazi Radotin 120 244 245 247 248 309 313 X-S7
U Jankovky 244 247
Vrazska 244 247
Prestinska 244 247
Pristav Radotin 247
Lahovice 129 241 247 334 907
Most Zavodu miru 165
Zbraslavske namesti 129 165 241 242 247 907
Lahovice 129 241 247 334 907
Lahovicky most 247
Pristav Radotin 247
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Zlicin 05:01 23:29 Zbraslavske namesti 05:44 24:10 28 19 есть исключения
Zlicin 08:34 20:43 Obchodni centrum Sarska 08:37 20:46 2 19 есть исключения
Zbraslavske namesti 06:00 23:26 Zlicin 06:43 24:07 28 18 есть исключения
Obchodni centrum Sarska 09:10 20:49 Zlicin 09:14 20:53 2 18 есть исключения
Zlicin 08:43 20:43 Obchodni centrum Sarska 08:46 20:46 2 25
Obchodni centrum Sarska 08:49 20:49 Zlicin 08:53 20:53 2 25
Zbraslavske namesti 05:26 23:26 Zlicin 06:07 24:07 28 19
Zlicin 05:29 23:29 Zbraslavske namesti 06:10 24:10 28 19
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 05:01
23:29
Конеч ная: Zbraslavske namesti Прибы тие: 05:44
24:10
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 08:34
20:43
Конеч ная: Obchodni centrum Sarska Прибы тие: 08:37
20:46
Началь ная: Zbraslavske namesti Отправ ление: 06:00
23:26
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 06:43
24:07
Началь ная: Obchodni centrum Sarska Отправ ление: 09:10
20:49
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 09:14
20:53
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 08:43
20:43
Конеч ная: Obchodni centrum Sarska Прибы тие: 08:46
20:46
Началь ная: Obchodni centrum Sarska Отправ ление: 08:49
20:49
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 08:53
20:53
Началь ная: Zbraslavske namesti Отправ ление: 05:26
23:26
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 06:07
24:07
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 05:29
23:29
Конеч ная: Zbraslavske namesti Прибы тие: 06:10
24:10