Маршрут "24" станции пересадок

Трамвай 24
Transitions
metro. tram. bus.
Brezineveska 3 17 93 94 95 96
Kobylisy C 3 10 17 93 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Ke Stirce 3 10 17 93 94 95 96 X95
Okrouhlicka 3 10 94 95 905 X95
Vychovatelna 3 10 94 95 166 201 905 911 X95
Bulovka 3 10 94 95 166 201 911 X95
Vosmikovych 3 10 94 95 X95
U Krize 3 10 94 95 X95
Libensky zamek 3 10 94 95 X95
Divadlo pod Palmovkou 3 10 95 X95
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 25 92 94 95 109 140 903 X95
Invalidovna B 3 8 92
Urxova 3 8 92
Krizikova B 3 8 92
Karlinske namesti 3 8 92
Florenc - B B C 3 8 92 H1 133 135 175 194 207 908 909
Bila labut 3 8 14 92 194 207 908 909
Masarykovo nadrazi 3 6 14 15 26 91 92 94 96 905 907 908 911
Jindrisska 3 5 6 9 14 91 92 94 95 96 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 14 91 92 94 95 96 98
Vodickova 3 5 6 9 14 91 92 94 95 96 98
Lazarska 3 5 6 9 14 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 91 92 93 94 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 16 18 92 93 94 95 96
Botanicka zahrada 14 18 93 95 96
Albertov 7 14 18 92 93 95 96 98
Ostrcilovo namesti 7 14 18 92 93 95 98
Svatoplukova 7 14 18 92 93 95 98
Divadlo Na Fidlovacce 7 14 18 92 93 95 98
Otakarova 4 6 7 22 93 95 96 97 99
Nadrazi Vrsovice 4 6 7 22 95 97 99 193
Bohemians 4 6 7 22 95 97 99 124 139
Koh-i-noor 6 7 22 95 97 99 101 124 139
Slavia 6 7 22 95 97 99 135 136 150 213 888 913
Kubanske namesti 6 7 22 95 97 99 888
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Brezineveska 06:02 19:28 Kubanske namesti 06:48 20:13 35 76 есть исключения
Kubanske namesti 05:56 19:17 Kobylisy 06:41 20:03 33 76 есть исключения
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Brezineveska Отправ ление: 06:02
19:28
Конеч ная: Kubanske namesti Прибы тие: 06:48
20:13
Началь ная: Kubanske namesti Отправ ление: 05:56
19:17
Конеч ная: Kobylisy Прибы тие: 06:41
20:03