Маршрут "25" станции пересадок

Трамвай 25
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Lehovec 16 92 94 186 912 X16 X94
Sidliste Hloubetin 16 92 94 110 141 186 X16 X94
Hloubetin B 16 92 94 110 141 186 X16 X94
Kbelska 16 92 94 110 X16 X94
Nademlejnska 8 92
U Elektry 8 92
Podkovarska 8 92
Kabesova 8 92
Nadrazi Liben 8 92 136 177 183 195 913
Multiarena Praha 8 92
Ocelarska 8 92
Balabenka 8 14 16 92 94 109 903
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 92 94 95 109 140 903 X95
Libensky most 1 6 14 94 95
Maniny 1 6 14 94 95 156
Tusarova 1 12 14
Prazska trznice 1 12 14 P7
Vltavska C 1 12 14 156 905 911
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 26 91 92 93 94 96 156 X91
Kamenicka 1 8 12 26 91 92 93 96 X91
Letenske namesti 1 8 12 26 91 92 93 96 X91
Korunovacni 1 8 12 26 91 92 93 96 907
Sparta 1 8 12 26 91 92 93 96 909 X91
Hradcanska A 1 2 8 18 20 26 91 92 93 96 97 131 907 909 X91
Prasny most 1 2 96 97 143 149 180 902
Vozovna Stresovice 1 2 96 97 108 143 149 180 216 902
Hladkov 97 143
Malovanka 22 97 143 149
Marjanka 22 97
Drinopol 22 97
U Kastanu 22 97
Brevnovsky klaster 22 97
Ricanova 22 97
Vypich 22 97 164 168 174 180 184 191 902 910
Obora Hvezda 22 97 164 347 365
Maly Brevnov 22 97 164 347 365
Bila Hora 22 97 164 168 347 365
Prazska trznice 1 12 14 P7
Delnicka 1 6 12 14 94 95
Maniny 1 6 14 94 95 156
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Bila Hora 04:36 23:56 Lehovec 05:26 24:46 36 96 есть исключения
Lehovec 04:49 23:49 Bila Hora 05:37 24:36 38 95 есть исключения
Palmovka 04:28 22:27 Lehovec 04:43 22:42 13 13 есть исключения
Bila Hora 04:36 23:56 Lehovec 05:26 24:46 36 96
Lehovec 04:49 23:49 Bila Hora 05:36 24:36 38 96
Palmovka 04:28 22:46 Lehovec 04:43 23:01 13 13
Lehovec 00:09 23:49 Bila Hora 00:56 24:36 38 80
Bila Hora 04:36 23:56 Lehovec 05:26 24:46 36 80
Palmovka 04:28 22:46 Lehovec 04:43 23:01 13 11
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:36
23:56
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 05:26
24:46
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:49
23:49
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 05:37
24:36
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:28
22:27
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 04:43
22:42
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:36
23:56
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 05:26
24:46
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:49
23:49
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 05:36
24:36
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:28
22:46
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 04:43
23:01
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:09
23:49
Конеч ная: Bila Hora Прибы тие: 00:56
24:36
Началь ная: Bila Hora Отправ ление: 04:36
23:56
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 05:26
24:46
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:28
22:46
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 04:43
23:01