Маршрут "305" станции пересадок

Автобус 305
Transitions
bus.
Rakovnik Aut.st.
Rakovnik Sokolovna
Rakovnik Strelnice
Rakovnik Na Spravedlnosti
Rakovnik zel.zast.
Rakovnik Samotka
Luzna Ceskoslovenske armady
Luzna Masarykovo namesti
Luzna Kapitana Jarose
Luzna Lisanska
Lisany U Sokolovny
Lisany U Rybnika
Krupa Sustna
Krusovice
Revnicov
Revnicov K Buckemu rybniku
Revnicov Rozc.K Zel.st.
Nove Straseci Karlovarska
Nove Straseci Jatky
Stochov U Dubu 365
Velka Dobra 365 386 629
Stochov Slovanka I
Lany U Hrbitova
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Rakovnik Aut.st. 05:00 16:00 Zlicin 06:15 17:15 22 8 есть исключения
Zlicin 09:35 22:20 Rakovnik Aut.st. 10:54 23:39 25 7 есть исключения
Zlicin 06:05 18:30 Rakovnik Aut.st. 07:19 19:44 22 7 есть исключения
Rakovnik Aut.st. 04:10 20:23 Zlicin 05:28 21:41 25 4 есть исключения
Nove Straseci Jatky 05:29 06:13 Rakovnik Aut.st. 06:05 06:49 19 2 есть исключения
Rakovnik Aut.st. 04:15 19:40 Zlicin 05:33 20:58 25 4
Rakovnik Aut.st. 07:10 17:10 Zlicin 08:25 18:25 22 4
Zlicin 06:20 21:20 Rakovnik Aut.st. 07:39 22:39 25 4
Zlicin 09:20 19:20 Rakovnik Aut.st. 10:34 20:34 22 4
Zlicin 06:20 21:20 Rakovnik Aut.st. 07:39 22:39 25 4
Zlicin 09:20 19:20 Rakovnik Aut.st. 10:34 20:34 22 4
Rakovnik Aut.st. 04:15 19:40 Zlicin 05:33 20:58 25 4
Rakovnik Aut.st. 07:10 17:10 Zlicin 08:25 18:25 22 4
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Rakovnik Aut.st. Отправ ление: 05:00
16:00
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 06:15
17:15
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 09:35
22:20
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 10:54
23:39
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 06:05
18:30
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 07:19
19:44
Началь ная: Rakovnik Aut.st. Отправ ление: 04:10
20:23
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 05:28
21:41
Началь ная: Nove Straseci Jatky Отправ ление: 05:29
06:13
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 06:05
06:49
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Rakovnik Aut.st. Отправ ление: 04:15
19:40
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 05:33
20:58
Началь ная: Rakovnik Aut.st. Отправ ление: 07:10
17:10
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 08:25
18:25
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 06:20
21:20
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 07:39
22:39
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 09:20
19:20
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 10:34
20:34
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 06:20
21:20
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 07:39
22:39
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 09:20
19:20
Конеч ная: Rakovnik Aut.st. Прибы тие: 10:34
20:34
Началь ная: Rakovnik Aut.st. Отправ ление: 04:15
19:40
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 05:33
20:58
Началь ная: Rakovnik Aut.st. Отправ ление: 07:10
17:10
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 08:25
18:25