Маршрут "309" станции пересадок

Автобус 309
Transitions
metro. bus.
Zlicin B 130 180 246 249 306 307 310 324 336 347 358 386 957 BPP
Depo Zlicin 307 310 347 358
Chrastany Scania-Label 307 310 347 358
Chrastany Protherm 307 310 347 358
Chrastany 307 310 347 358
Jinocany Zizkova 310
Jinocany namesti 310 352
Jinocany Nadrazi 310
Dobric 310
Tachlovice Jakubska naves 310
Chynice 301
Vysoky Ujezd Kuchar I 313
Roblin Kucharik 313
Chotec 313
Trebotov 313
Trebotov Sanatorium 313
Trebotov Skola
Trebotov Sanatorium 313
Trebotov Pomnik 313
Kosor Rozc. 313
Kosor 313
Zderazska 313
Otinska 248 313
Na Betonce 120 245 246 248 313
Nadrazi Radotin 120 244 245 246 247 248 313 X-S7
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Zlicin 05:23 21:21 Nadrazi Radotin 06:11 22:08 22 6 есть исключения
Nadrazi Radotin 10:19 18:19 Zlicin 11:07 19:07 22 6 есть исключения
Zlicin 07:13 19:14 Nadrazi Radotin 08:11 20:11 23 5 есть исключения
Nadrazi Radotin 05:45 20:19 Zlicin 06:37 21:10 23 3 есть исключения
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 05:23
21:21
Конеч ная: Nadrazi Radotin Прибы тие: 06:11
22:08
Началь ная: Nadrazi Radotin Отправ ление: 10:19
18:19
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 11:07
19:07
Началь ная: Zlicin Отправ ление: 07:13
19:14
Конеч ная: Nadrazi Radotin Прибы тие: 08:11
20:11
Началь ная: Nadrazi Radotin Отправ ление: 05:45
20:19
Конеч ная: Zlicin Прибы тие: 06:37
21:10