Маршрут "340" станции пересадок

Автобус 340
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Roztoky Premyslovska
Roztoky Levy Hradec
Roztoky Rozc.Zalov 359
Roztoky U Rybnicku 359
Roztoky Tyrsovo nam.
Roztoky Nadrazi 359
Sedlecky privoz
Roztocka 107 147 909
V Podbabe 107 116 147 160 355 902 909 P2
Vyzkumny ustav vodohospodarsky 107 116 147 160 355 902 909
Nadrazi Podbaba 8 18 107 116 147 160 355 902 909
Cinska 107 116 147 160 355 902 909
Dejvicka A 20 26 91 92 93 96 97 107 116 143 147 149 160 180 355
Roztocka 107 147 909
Sedlec P1
Roztoky Nadrazi 359
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Roztoky Levy Hradec 05:23 23:06 Dejvicka 05:43 23:25 12 36 есть исключения
Dejvicka 06:02 23:50 Roztoky Premyslovska 06:22 24:09 12 18 есть исключения
Dejvicka 08:02 16:17 Roztoky Levy Hradec 08:24 16:39 13 16 есть исключения
Roztoky Levy Hradec 07:31 23:06 Dejvicka 07:51 23:25 12 16
Dejvicka 08:05 23:50 Roztoky Premyslovska 08:25 24:09 12 16
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Roztoky Levy Hradec Отправ ление: 05:23
23:06
Конеч ная: Dejvicka Прибы тие: 05:43
23:25
Началь ная: Dejvicka Отправ ление: 06:02
23:50
Конеч ная: Roztoky Premyslovska Прибы тие: 06:22
24:09
Началь ная: Dejvicka Отправ ление: 08:02
16:17
Конеч ная: Roztoky Levy Hradec Прибы тие: 08:24
16:39
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Roztoky Levy Hradec Отправ ление: 07:31
23:06
Конеч ная: Dejvicka Прибы тие: 07:51
23:25
Началь ная: Dejvicka Отправ ление: 08:05
23:50
Конеч ная: Roztoky Premyslovska Прибы тие: 08:25
24:09