Маршрут "365" станции пересадок

Автобус 365
Transitions
metro. tram. bus.
Nove Straseci Poliklinika
Stochov Nam.
Stochov U Dubu 305
Stochov U Krizku
Stochov Slovanka
Tuchlovice
Kamenne Zehrovice Haje 629
Doksy 629
Druzec Namesti 386 629
Velka Dobra Skola 386 629
Velka Dobra 305 386 629
Braskov Valdek
Braskov 630
Kysice 630
Unhost Karlovarska 630
Unhost Skola 319 386 630
Unhost Nam. 307 319 386 630
Jenec vysilaci stredisko 306 386 626
Jenec 306 386 626
Hostivice Jenecek 306 386 957
Hostivice 306 336 347 386 957
Hostivice Nouzov 336 347 386
Hostivice Prumyslova 336 347 386
Hostivice Palouky 336 347
Na Hurce 336 347
Jiviny 168 225 347
Ruzynsky hrbitov 168 347
Bila Hora 22 25 97 164 168 347
Maly Brevnov 22 25 97 164 347
Obora Hvezda 22 25 97 164 347
Kukulova 168 174 180 184 347
Safranecka 174 180 184 347 902
Nemocnice Motol A 167 168 174 180 184 347 902
Motol 9 10 98 99 168 174 180 184 347 902
Ruzynsky hrbitov 168 347
Zadni Jiviny 347
Na Hurce 336 347
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Motol 06:55 22:45 Stochov Nam. 08:08 23:51 31 13 есть исключения
Stochov Nam. 03:51 22:36 Motol 04:54 23:39 33 9 есть исключения
Stochov Nam. 04:33 16:24 Motol 05:25 17:22 27 7 есть исключения
Motol 07:55 17:35 Stochov Nam. 08:54 18:34 25 6 есть исключения
Nove Straseci Poliklinika 05:41 16:28 Motol 07:05 17:50 34 6 есть исключения
Motol 05:05 07:25 Nove Straseci Poliklinika 06:27 08:47 32 4 есть исключения
Stochov Nam. 12:00 16:02 Nove Straseci Poliklinika 12:09 16:11 2 3 есть исключения
Unhost Nam. 12:32 14:32 Motol 13:05 15:05 18 2 есть исключения
Motol 05:55 22:20 Stochov Nam. 07:08 23:26 31 8
Stochov Nam. 04:40 19:20 Motol 05:50 20:33 33 8
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Motol Отправ ление: 06:55
22:45
Конеч ная: Stochov Nam. Прибы тие: 08:08
23:51
Началь ная: Stochov Nam. Отправ ление: 03:51
22:36
Конеч ная: Motol Прибы тие: 04:54
23:39
Началь ная: Stochov Nam. Отправ ление: 04:33
16:24
Конеч ная: Motol Прибы тие: 05:25
17:22
Началь ная: Motol Отправ ление: 07:55
17:35
Конеч ная: Stochov Nam. Прибы тие: 08:54
18:34
Началь ная: Nove Straseci Poliklinika Отправ ление: 05:41
16:28
Конеч ная: Motol Прибы тие: 07:05
17:50
Началь ная: Motol Отправ ление: 05:05
07:25
Конеч ная: Nove Straseci Poliklinika Прибы тие: 06:27
08:47
Началь ная: Stochov Nam. Отправ ление: 12:00
16:02
Конеч ная: Nove Straseci Poliklinika Прибы тие: 12:09
16:11
Началь ная: Unhost Nam. Отправ ление: 12:32
14:32
Конеч ная: Motol Прибы тие: 13:05
15:05
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Motol Отправ ление: 05:55
22:20
Конеч ная: Stochov Nam. Прибы тие: 07:08
23:26
Началь ная: Stochov Nam. Отправ ление: 04:40
19:20
Конеч ная: Motol Прибы тие: 05:50
20:33