Маршрут "3" станции пересадок

Трамвай 3
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Brezineveska 17 24 93 94 95 96
Kobylisy C 10 17 24 93 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Ke Stirce 10 17 24 93 94 95 96 X95
Okrouhlicka 10 24 94 95 905 X95
Vychovatelna 10 24 94 95 166 201 905 911 X95
Bulovka 10 24 94 95 166 201 911 X95
Vosmikovych 10 24 94 95 X95
U Krize 10 24 94 95 X95
Libensky zamek 10 24 94 95 X95
Divadlo pod Palmovkou 10 24 95 X95
Palmovka B 1 6 8 10 14 16 24 25 92 94 95 109 140 903 X95
Invalidovna B 8 24 92
Urxova 8 24 92
Krizikova B 8 24 92
Karlinske namesti 8 24 92
Florenc - B B C 8 24 92 H1 133 135 175 194 207 908 909
Bila labut 8 14 24 92 194 207 908 909
Masarykovo nadrazi 6 14 15 24 26 91 92 94 96 905 907 908 911
Jindrisska 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 98
Vaclavske namesti 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 98
Vodickova 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 98
Lazarska 5 6 9 14 24 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Novomestska radnice 2 6 14 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 4 10 14 16 18 24 92 93 94 95 96
Palackeho namesti 2 4 7 10 16 17 92 94 96 98 176 904 907 908 910
Vyton 2 7 17 92 96 98 P5
Podolska vodarna 2 17 92 134
Kublov 2 17 92
Dvorce 2 17 92 118 134
Pristaviste 2 17 92 118 170 196 197 901
Pobrezni cesta 2 17 92 190
Nadrazi Branik 2 17 92 106 121 190
Cerny kun 17 92 106 121 190
Belarie 17 92
Modranska skola 17 92 117
Nadrazi Modrany 17 92 139 165 960 P6
Cechova ctvrt 17 92 117
Poliklinika Modrany 17 92 117 150 157 165 190 910
U Libusskeho potoka 17 92 165
Modranska rokle 17 92 165
Sidliste Modrany 17 92 165
Levskeho 17 92 165
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Brezineveska 07:58 23:51 Nadrazi Branik 08:45 24:34 33 55 есть исключения
Nadrazi Branik 04:41 23:41 Kobylisy 05:23 24:23 31 50 есть исключения
Levskeho 05:42 19:04 Kobylisy 06:36 19:58 41 45 есть исключения
Brezineveska 04:31 17:48 Sidliste Modrany 05:24 18:44 42 41 есть исключения
Nadrazi Branik 00:01 00:01 Kobylisy 00:43 00:43 31 2
Brezineveska 04:31 23:51 Nadrazi Branik 05:14 24:34 33 72
Nadrazi Branik 04:41 23:41 Kobylisy 05:23 24:23 31 71
Nadrazi Branik 00:01 23:41 Kobylisy 00:43 24:23 31 139
Brezineveska 04:31 23:51 Nadrazi Branik 05:14 24:34 33 132
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Brezineveska Отправ ление: 07:58
23:51
Конеч ная: Nadrazi Branik Прибы тие: 08:45
24:34
Началь ная: Nadrazi Branik Отправ ление: 04:41
23:41
Конеч ная: Kobylisy Прибы тие: 05:23
24:23
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 05:42
19:04
Конеч ная: Kobylisy Прибы тие: 06:36
19:58
Началь ная: Brezineveska Отправ ление: 04:31
17:48
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 05:24
18:44
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Branik Отправ ление: 00:01
00:01
Конеч ная: Kobylisy Прибы тие: 00:43
00:43
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Brezineveska Отправ ление: 04:31
23:51
Конеч ная: Nadrazi Branik Прибы тие: 05:14
24:34
Началь ная: Nadrazi Branik Отправ ление: 04:41
23:41
Конеч ная: Kobylisy Прибы тие: 05:23
24:23
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Branik Отправ ление: 00:01
23:41
Конеч ная: Kobylisy Прибы тие: 00:43
24:23
Началь ная: Brezineveska Отправ ление: 04:31
23:51
Конеч ная: Nadrazi Branik Прибы тие: 05:14
24:34