Маршрут "7" станции пересадок

Трамвай 7
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Radosovicka 22 95 97 99
Nadrazi Strasnice 22 95 97 99 154 188 888 901 906
Na Hroude 22 95 97 99 154 188 888 901 906
Prubezna 22 95 97 99 X7 175 888
Kubanske namesti 6 22 24 95 97 99 888
Slavia 6 22 24 95 97 99 135 136 150 213 888 913
Koh-i-noor 6 22 24 95 97 99 101 124 139
Bohemians 4 6 22 24 95 97 99 124 139
Nadrazi Vrsovice 4 6 22 24 95 97 99 193
Otakarova 4 6 22 24 93 95 96 97 99
Divadlo Na Fidlovacce 14 18 24 92 93 95 98
Svatoplukova 14 18 24 92 93 95 98
Ostrcilovo namesti 14 18 24 92 93 95 98
Albertov 14 18 24 92 93 95 96 98
Vyton 2 3 17 92 96 98 P5
Palackeho namesti 2 3 4 10 16 17 92 94 96 98 176 904 907 908 910
Zborovska 4 5 10 16 94 96 98 904 907 908
Andel B 4 5 9 10 12 15 16 20 94 96 97 98 99 167 191 901 904 907 908
Na Knizeci 4 5 12 20 94 120 137 167 191 231 901 907 X12
Krizova 120 231 904 X12
Braunova
Laurova 153 904
Skola Radlice 153 904
Radlicka B 153 904
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Radlicka 04:52 23:52 Nadrazi Strasnice 05:21 24:21 23 96 есть исключения
Radosovicka 04:39 23:58 Radlicka 05:11 24:30 24 96 есть исключения
Radlicka 00:12 00:12 Nadrazi Strasnice 00:41 00:41 23 2
Radosovicka 04:39 23:58 Radlicka 05:11 24:30 24 72
Radlicka 04:52 23:52 Nadrazi Strasnice 05:21 24:21 23 71
Radlicka 00:12 23:52 Nadrazi Strasnice 00:41 24:21 23 118
Radosovicka 04:39 23:58 Radlicka 05:11 24:30 24 117
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Radlicka Отправ ление: 04:52
23:52
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 05:21
24:21
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 04:39
23:58
Конеч ная: Radlicka Прибы тие: 05:11
24:30
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Radlicka Отправ ление: 00:12
00:12
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 00:41
00:41
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 04:39
23:58
Конеч ная: Radlicka Прибы тие: 05:11
24:30
Началь ная: Radlicka Отправ ление: 04:52
23:52
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 05:21
24:21
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Radlicka Отправ ление: 00:12
23:52
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 00:41
24:21
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 04:39
23:58
Конеч ная: Radlicka Прибы тие: 05:11
24:30