Маршрут "8" станции пересадок

Трамвай 8
Transitions
metro. tram. bus.
Nadrazi Podbaba 18 107 116 147 160 340 355 902 909
Zelena 18 131 907
Lotysska 18 902 909
Vitezne namesti 18 20 26 91 92 93 96 97 143 149 180 902 909
Hradcanska A 1 2 18 20 25 26 91 92 93 96 97 131 907 909 X91
Sparta 1 12 25 26 91 92 93 96 909 X91
Letenske namesti 1 12 25 26 91 92 93 96 X91
Korunovacni 1 12 25 26 91 92 93 96 907
Letenske namesti 1 12 25 26 91 92 93 96 X91
Kamenicka 1 12 25 26 91 92 93 96 X91
Strossmayerovo namesti 1 6 12 17 25 26 91 92 93 94 96 156 X91
Nabrezi Kapitana Jarose 6 17 26 91 93 94 96 X91
Namesti Republiky B 6 15 26 91 92 94 96 H1 207 905 907 909 911 X91
Bila labut 3 14 24 92 194 207 908 909
Florenc - B B C 3 24 92 H1 133 135 175 194 207 908 909
Karlinske namesti 3 24 92
Krizikova B 3 24 92
Urxova 3 24 92
Invalidovna B 3 24 92
Palmovka B 1 3 6 10 14 16 24 25 92 94 95 109 140 903 X95
Balabenka 14 16 25 92 94 109 903
Ocelarska 25 92
Multiarena Praha 25 92
Nadrazi Liben 25 92 136 177 183 195 913
Kabesova 25 92
Podkovarska 25 92
U Elektry 25 92
Nademlejnska 25 92
Stary Hloubetin 16 94
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Nadrazi Podbaba 05:13 23:53 Stary Hloubetin 05:54 24:32 28 94 есть исключения
Stary Hloubetin 04:42 23:42 Nadrazi Podbaba 05:22 24:22 29 94 есть исключения
Stary Hloubetin 04:42 23:42 Nadrazi Podbaba 05:22 24:22 29 80
Nadrazi Podbaba 05:13 23:53 Stary Hloubetin 05:52 24:32 28 79
Stary Hloubetin 04:42 23:42 Nadrazi Podbaba 05:22 24:22 29 78
Nadrazi Podbaba 05:13 23:53 Stary Hloubetin 05:52 24:32 28 77
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Podbaba Отправ ление: 05:13
23:53
Конеч ная: Stary Hloubetin Прибы тие: 05:54
24:32
Началь ная: Stary Hloubetin Отправ ление: 04:42
23:42
Конеч ная: Nadrazi Podbaba Прибы тие: 05:22
24:22
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Stary Hloubetin Отправ ление: 04:42
23:42
Конеч ная: Nadrazi Podbaba Прибы тие: 05:22
24:22
Началь ная: Nadrazi Podbaba Отправ ление: 05:13
23:53
Конеч ная: Stary Hloubetin Прибы тие: 05:52
24:32
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Stary Hloubetin Отправ ление: 04:42
23:42
Конеч ная: Nadrazi Podbaba Прибы тие: 05:22
24:22
Началь ная: Nadrazi Podbaba Отправ ление: 05:13
23:53
Конеч ная: Stary Hloubetin Прибы тие: 05:52
24:32