Маршрут "902" станции пересадок

Автобус 902
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Trebonice 174
K Trebonicum 174
Ve Vyrech 174
Reporyjske namesti 130 174 246 301 352
Namesti U Lva 174 301 352
Slatinova 174 301 352
Raichlova 174 301 352
Amforova 174 225 301 352 904
Luka B 174 225 301 352 904
Kovarova-KD Mlejn 174
Mladi 174
Nova kolonie 174
Narozni 168 174
Bucharova 149 174 184
Safrankova 168 174 184
Motol 9 10 98 99 168 174 180 184 347 365
Nemocnice Motol A 167 168 174 180 184 347 365
Safranecka 174 180 184 347 365
Vypich 22 25 97 164 168 174 180 184 191 910
Brevnovska 180
Kajetanka 180
Na Petynce 149 180
Vozovna Stresovice 1 2 25 96 97 108 143 149 180 216
Prasny most 1 2 25 96 97 143 149 180
Vitezne namesti 8 18 20 26 91 92 93 96 97 143 149 180 909
Lotysska 8 18 909
Cinska 107 116 147 160 340 355 909
Nadrazi Podbaba 8 18 107 116 147 160 340 355 909
Vyzkumny ustav vodohospodarsky 107 116 147 160 340 355 909
V Podbabe 107 116 147 160 340 355 909 P2
Bretislavka 116 160 355
Pod Hajem 160 355
Zakovska 160 355
Lysolaje 160 355
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Reporyjske namesti 00:10 03:10 Lysolaje 00:46 03:47 31 3
Lysolaje 02:13 04:13 Reporyjske namesti 02:51 04:51 32 2
Lysolaje 01:13 03:13 Trebonice 01:57 03:57 35 2
Reporyjske namesti 00:10 03:10 Lysolaje 00:46 03:47 31 3 есть исключения
Lysolaje 02:13 04:13 Reporyjske namesti 02:51 04:51 32 2 есть исключения
Lysolaje 01:13 03:13 Trebonice 01:57 03:57 35 2 есть исключения
Reporyjske namesti 00:10 03:10 Lysolaje 00:46 03:47 31 3
Lysolaje 02:13 04:13 Reporyjske namesti 02:51 04:51 32 2
Lysolaje 01:13 03:13 Trebonice 01:57 03:57 35 2
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Reporyjske namesti Отправ ление: 00:10
03:10
Конеч ная: Lysolaje Прибы тие: 00:46
03:47
Началь ная: Lysolaje Отправ ление: 02:13
04:13
Конеч ная: Reporyjske namesti Прибы тие: 02:51
04:51
Началь ная: Lysolaje Отправ ление: 01:13
03:13
Конеч ная: Trebonice Прибы тие: 01:57
03:57
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Reporyjske namesti Отправ ление: 00:10
03:10
Конеч ная: Lysolaje Прибы тие: 00:46
03:47
Началь ная: Lysolaje Отправ ление: 02:13
04:13
Конеч ная: Reporyjske namesti Прибы тие: 02:51
04:51
Началь ная: Lysolaje Отправ ление: 01:13
03:13
Конеч ная: Trebonice Прибы тие: 01:57
03:57
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Reporyjske namesti Отправ ление: 00:10
03:10
Конеч ная: Lysolaje Прибы тие: 00:46
03:47
Началь ная: Lysolaje Отправ ление: 02:13
04:13
Конеч ная: Reporyjske namesti Прибы тие: 02:51
04:51
Началь ная: Lysolaje Отправ ление: 01:13
03:13
Конеч ная: Trebonice Прибы тие: 01:57
03:57