Маршрут "903" станции пересадок

Автобус 903
Transitions
metro. tram. bus.
Kralovice 229
Hajek 229 366
U Mezniku 209 229 366
Netluky 209 229 366
K Netlukam 209 229 366
Uhrineves 209 226 227 228 229 366
Nove namesti 209 213 226 227 228 229 325 366 906
Picassova 209 213 226 227 228 229 325 366
Na Vrchach 226 227 229 366
Fruta 229 366
Prumstav 229 366
Dolni Mecholupy 111 204 229 366 908
Dolnomecholupska 204 229 366 908
Kutnohorska 204 229 366 908
Ustredni 163 204 208 228 229 366 908
Novosterboholska 163 204
Drobna 163 204
Skola Sterboholy 163 204 208 228
Ustredni 163 204 208 228 229 366 908
Prumyslova 163 208 228 229 366
Na Homoli 5 35 91 163 208 228 229 366
Malesicka tovarna 5 35 91 163 208 228 229 366
Depo Hostivar A 5 35 91 163 171 208 228 229 366 909
Cernokostelecka 5 26 35 36 91 228 909
Limuzska 177 188 195 228 908 909
Sidliste Malesice 133 155 177 188 195 199 228 908 909
Malesicke namesti 155 177 195
Pod Taborem 109 177 183 195
Spojovaci 1 9 11 98 109 146 177 183 195
Balkan 109 177 183 195
Novovysocanska 109 136 913
Balabenka 8 14 16 25 92 94 109
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 92 94 95 109 140 X95
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Palmovka 01:11 03:11 Kralovice 01:55 03:55 34 2
Kralovice 00:19 02:19 Palmovka 01:01 03:01 34 2
Palmovka 01:11 03:11 Kralovice 01:55 03:55 34 2 есть исключения
Kralovice 00:19 02:19 Palmovka 01:01 03:01 34 2 есть исключения
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 01:11
03:11
Конеч ная: Kralovice Прибы тие: 01:55
03:55
Началь ная: Kralovice Отправ ление: 00:19
02:19
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 01:01
03:01
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 01:11
03:11
Конеч ная: Kralovice Прибы тие: 01:55
03:55
Началь ная: Kralovice Отправ ление: 00:19
02:19
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 01:01
03:01