Маршрут "904" станции пересадок

Автобус 904
Transitions
metro. tram. bus.
Sidliste Stodulky
Luka B 174 225 301 352 902
Amforova 174 225 301 352 902
Piskova 142 184 225
Velka Ohrada 142 184 225
Ohradske namesti 142 184 225
Cervenanskeho 142 184 225
Piskova 142 184 225
Archeologicka 142 184
Hurka
Hurka B 149 168 184
Poliklinika Lipa 149 168 184
Nove Butovice B 142 149 168 184
Stara Stodulecka
Sidliste Jinonice 149
Jinonice B 149 908
U Trezorky 149 908
Radlicka B 7 153
Skola Radlice 7 153
Laurova 7 153
Krizova 7 120 231 X12
Andel B 4 5 7 9 10 12 15 16 20 94 96 97 98 99 167 191 901 907 908
Zborovska 4 5 7 10 16 94 96 98 907 908
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 16 17 92 94 96 98 176 907 908 910
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 907 908 910
Ve Smeckach 907 908 910
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 22 91 92 94 96 97 99 H1 XC 148 905 907 908 910 911
Vysehrad XC 905 910
Prazskeho povstani C 4 14 18 22 93 H1 XC 134 193 905 910
Dekanka 134
Na Hrebenech 134
Kavci hory 134 188
Milevska 134 188
Sidliste Pankrac 134 188 193
Krcsky hrbitov 193
Na Strzi 118 121 170 193
Rysanka 121 124 134 170 193
Antala Staska 121 124 134 193
Budejovicka C H1 117 118 121 124 134 170 193 203 905 910 BB1
Lisek 117 193 203
U Labute 106 138 193 196 910 913
Nemocnice Krc H1 106 113 117 138 139 150 157 189 193 196 203 215 910 913
Zalesi 106 113 117 121 139 150 189 196 215 901 910 913
Sidliste Krc 113 189 215
Tempo 113 189 215
Chynovska 197 215 913
Prirodni 197 215
Pavlikova 197 215
Jircanska 165 197
U Libusske sokolovny 113 197 913
Sidliste Pisnice 113 197 913
Zborovska 4 5 7 10 16 94 96 98 907 908
Jiraskovo namesti 5 17 176 907 908 910
Myslikova 5 910
Stepanska 4 6 10 16 22 91 92 94 96 97 99 907 908 910
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 22 91 92 94 96 97 99 H1 XC 148 905 907 908 910 911
Antala Staska 121 124 134 193
Poliklinika Budejovicka H1 117 121 134 193 203
Tempo 113 189 215
Nove dvory 117 189 197 215 913
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Sidliste Pisnice 00:17 03:47 Sidliste Stodulky 01:22 04:52 51 8
Sidliste Stodulky 00:22 03:52 Sidliste Pisnice 01:24 04:54 49 8
Sidliste Stodulky 00:22 03:52 Sidliste Pisnice 01:24 04:54 49 8 есть исключения
Sidliste Pisnice 00:17 03:47 Sidliste Stodulky 01:22 04:52 51 8 есть исключения
Sidliste Stodulky 00:22 03:52 Sidliste Pisnice 01:24 04:54 49 8
Sidliste Pisnice 00:17 03:47 Sidliste Stodulky 01:22 04:52 51 8
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sidliste Pisnice Отправ ление: 00:17
03:47
Конеч ная: Sidliste Stodulky Прибы тие: 01:22
04:52
Началь ная: Sidliste Stodulky Отправ ление: 00:22
03:52
Конеч ная: Sidliste Pisnice Прибы тие: 01:24
04:54
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sidliste Stodulky Отправ ление: 00:22
03:52
Конеч ная: Sidliste Pisnice Прибы тие: 01:24
04:54
Началь ная: Sidliste Pisnice Отправ ление: 00:17
03:47
Конеч ная: Sidliste Stodulky Прибы тие: 01:22
04:52
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sidliste Stodulky Отправ ление: 00:22
03:52
Конеч ная: Sidliste Pisnice Прибы тие: 01:24
04:54
Началь ная: Sidliste Pisnice Отправ ление: 00:17
03:47
Конеч ная: Sidliste Stodulky Прибы тие: 01:22
04:52