Маршрут "913" станции пересадок

Автобус 913
Transitions
metro. tram. bus.
Tocna 113
Hrazanska 113
Cholupice 113
Cholupicke namesti 113
Pisnice 113
Ke Brezine 113
Lipovicka 113
Sidliste Pisnice 113 197 904
U Libusske sokolovny 113 197 904
Libus 113 165
U Zvonicky 113
Jalodvorska 113
Nove dvory 117 189 197 215 904
Cechticka 117
Novodvorska 106 117 121 139 150 196 197 901 910
Sulicka 106 117 121 139 196 901 910
Zalesi 106 113 117 121 139 150 189 196 215 901 904 910
Nemocnice Krc H1 106 113 117 138 139 150 157 189 193 196 203 215 904 910
U Labute 106 138 193 196 904 910
Choceradska 135 136 170 213 905
Hlavni 118 135 136 170 213 905
Sporilov 11 14 96 97 118 135 136 138 170 213 905
Teplarna Michle 11 14 96 97 135 136 213
Chodovska 11 14 96 97 135 136 150 188 213
Bohdalec 101 135 136 150 213
Slavia 6 7 22 24 95 97 99 135 136 150 213 888
Belocerkevska 101 124 135 136 139 150 213 888
Vlasimska 136 175
Orionka 10 16 91 97 99 136 175
Flora A 5 10 11 15 16 91 97 98 99 136 175
Olsanske namesti 5 9 15 26 91 95 98 136 175
Rokycanova 133 136 175 207 908 909
Cerninova 133 136 207 908 909
Ohrada 1 5 9 11 91 92 94 97 98 99 133 136 207 908 909
Krejcarek 1 10 16 92 94 95 136
Odlehla 136
Sklonena 136
Novovysocanska 109 136 903
K Zizkovu 136 177 183 195
Nadrazi Liben 8 25 92 136 177 183 195
Vysocanska B 14 16 94 136 151 152 177 183 195 302
Nad Jetelkou 183 195
Prosek C 136 140 151 152 166 177 183 195 201 302 911
Sidliste Prosek 152 166 177 183
Strizkov C 151 152 166 177 183 201
Trebenicka 10 93 103 152 177 183 914
Stepnicna 10 93 103 152 177
Ladvi C 10 93 103 152 166 177
Kobylisy C 3 10 17 24 93 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 X95
Sidliste Kobylisy 145 162 169
Mirovicka 145 162 169
Vozovna Kobylisy 17 93 94 95 96 145 162 169 183
Poceradska 162 169
Prunerovska 162 169
Osecka 162 169 202
Medenecka 162
Do Rybnicku 162
Bilenecke namesti 162
Dolni Chabry 162
Medenecka 162
Dvorni 162
Prunerovska 162 169
Sporilov 11 14 96 97 118 135 136 138 170 213 905
Lesanska 135 136 138 170 213 905
Nad Pahorkem 135 136 170 213 905
Jalodvorska 113
Chynovska 197 215 904
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Dolni Chabry 00:16 03:16 Tocna 01:35 04:35 58 4
Tocna 01:05 03:05 Dolni Chabry 02:25 04:25 59 3
Dolni Chabry 00:16 03:16 Tocna 01:35 04:35 58 4 есть исключения
Tocna 01:05 03:05 Dolni Chabry 02:25 04:25 59 3 есть исключения
Dolni Chabry 00:16 03:16 Tocna 01:35 04:35 58 4
Tocna 01:05 03:05 Dolni Chabry 02:25 04:25 59 3
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Dolni Chabry Отправ ление: 00:16
03:16
Конеч ная: Tocna Прибы тие: 01:35
04:35
Началь ная: Tocna Отправ ление: 01:05
03:05
Конеч ная: Dolni Chabry Прибы тие: 02:25
04:25
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Dolni Chabry Отправ ление: 00:16
03:16
Конеч ная: Tocna Прибы тие: 01:35
04:35
Началь ная: Tocna Отправ ление: 01:05
03:05
Конеч ная: Dolni Chabry Прибы тие: 02:25
04:25
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Dolni Chabry Отправ ление: 00:16
03:16
Конеч ная: Tocna Прибы тие: 01:35
04:35
Началь ная: Tocna Отправ ление: 01:05
03:05
Конеч ная: Dolni Chabry Прибы тие: 02:25
04:25