Маршрут "92" станции пересадок

Трамвай 92
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Lehovec 16 25 94 186 912 X16 X94
Sidliste Hloubetin 16 25 94 110 141 186 X16 X94
Hloubetin B 16 25 94 110 141 186 X16 X94
Kbelska 16 25 94 110 X16 X94
Nademlejnska 8 25
U Elektry 8 25
Podkovarska 8 25
Kabesova 8 25
Nadrazi Liben 8 25 136 177 183 195 913
Multiarena Praha 8 25
Ocelarska 8 25
Balabenka 8 14 16 25 94 109 903
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 94 95 109 140 903 X95
Invalidovna B 3 8 24
Urxova 3 8 24
Krizikova B 3 8 24
Karlinske namesti 3 8 24
Florenc - B B C 3 8 24 H1 133 135 175 194 207 908 909
Bila labut 3 8 14 24 194 207 908 909
Masarykovo nadrazi 3 6 14 15 24 26 91 94 96 905 907 908 911
Jindrisska 3 5 6 9 14 24 91 94 95 96 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 14 24 91 94 95 96 98
Vodickova 3 5 6 9 14 24 91 94 95 96 98
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 93 94 95 96 97 98 99
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 24 91 93 94 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 16 18 24 93 94 95 96
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 16 17 94 96 98 176 904 907 908 910
Vyton 2 3 7 17 96 98 P5
Podolska vodarna 2 3 17 134
Kublov 2 3 17
Dvorce 2 3 17 118 134
Pristaviste 2 3 17 118 170 196 197 901
Pobrezni cesta 2 3 17 190
Nadrazi Branik 2 3 17 106 121 190
Cerny kun 3 17 106 121 190
Belarie 3 17
Modranska skola 3 17 117
Nadrazi Modrany 3 17 139 165 960 P6
Cechova ctvrt 3 17 117
Poliklinika Modrany 3 17 117 150 157 165 190 910
U Libusskeho potoka 3 17 165
Modranska rokle 3 17 165
Sidliste Modrany 3 17 165
Levskeho 3 17 165
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 94 95 109 140 903 X95
Krejcarek 1 10 16 94 95 136 913
Ohrada 1 5 9 11 91 94 97 98 99 133 136 207 908 909 913
Vozovna Zizkov 1 5 9 11 91 94 97 98 99
Na Veseli 4 14 18 22 93 94 95 96 97 98 99 911
Prazskeho povstani 4 18 22 93 94 95 96 97 98 99
Paloucek 4 14 18 22 93 94 95 96 97 98 99 193
Nuselska radnice 4 14 18 22 93 94 95 96 97 98 99 193
Namesti Bratri Synku 4 11 14 18 22 94 95 97 98 99 193
Nuselske schody 6 11 94 96
Pod Karlovem 6 11 94 96
Bruselska 6 11 94 96
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 22 91 94 96 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Stepanska 4 6 10 16 22 91 94 96 97 99 904 907 908 910
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Vyton 2 3 7 17 96 98 P5
Albertov 7 14 18 24 93 95 96 98
Ostrcilovo namesti 7 14 18 24 93 95 98
Svatoplukova 7 14 18 24 93 95 98
Divadlo Na Fidlovacce 7 14 18 24 93 95 98
Nad Dzbanem 20 26 91 93 96 97 225
Nadrazi Veleslavin A 20 26 91 93 96 97 119 225 322 323 342 388
Cerveny Vrch 20 26 91 93 96 97
Sidliste Cerveny Vrch 20 26 91 93 96 97
Borislavka A 20 26 91 93 96 97 131 161 216 312 355 356 907
Na Piskach 20 26 91 93 96 97
Hadovka 20 26 91 93 96 97
Thakurova 20 26 91 93 96 97
Dejvicka A 20 26 91 93 96 97 107 116 143 147 149 160 180 340 355
Vitezne namesti 8 18 20 26 91 93 96 97 143 149 180 902 909
Hradcanska A 1 2 8 18 20 25 26 91 93 96 97 131 907 909 X91
Sparta 1 8 12 25 26 91 93 96 909 X91
Korunovacni 1 8 12 25 26 91 93 96 907
Letenske namesti 1 8 12 25 26 91 93 96 X91
Kamenicka 1 8 12 25 26 91 93 96 X91
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 25 26 91 93 94 96 156 X91
Dlouha trida 6 8 15 26 91 94 96 207 905 907 909 911 X91
Namesti Republiky B 6 8 15 26 91 94 96 H1 207 905 907 909 911 X91
Bila labut 3 8 14 24 194 207 908 909
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Levskeho 00:16 04:16 Lehovec 01:15 05:15 45 9
Lehovec 00:25 03:55 Sidliste Modrany 01:27 04:57 45 8
Palmovka 04:41 05:36 Vozovna Zizkov 04:46 05:41 4 3
Lehovec 04:26 05:21 Palmovka 04:41 05:36 14 3
Levskeho 00:16 04:16 Lehovec 01:15 05:15 45 9 есть исключения
Lehovec 00:25 03:55 Sidliste Modrany 01:27 04:57 45 8 есть исключения
Palmovka 04:41 05:36 Vozovna Zizkov 04:46 05:41 4 3 есть исключения
Lehovec 04:26 05:21 Palmovka 04:41 05:36 14 3 есть исключения
Lehovec 00:25 23:55 Sidliste Modrany 01:27 24:57 45 9
Levskeho 00:16 04:16 Lehovec 01:15 05:15 45 9
Palmovka 04:41 05:36 Vozovna Zizkov 04:46 05:41 4 3
Lehovec 04:26 05:21 Palmovka 04:41 05:36 14 3
Pobrezni cesta 00:02 23:42 Sidliste Modrany 00:14 23:54 11 2
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 00:16
04:16
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 01:15
05:15
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:25
03:55
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 01:27
04:57
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:41
05:36
Конеч ная: Vozovna Zizkov Прибы тие: 04:46
05:41
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:26
05:21
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:41
05:36
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 00:16
04:16
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 01:15
05:15
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:25
03:55
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 01:27
04:57
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:41
05:36
Конеч ная: Vozovna Zizkov Прибы тие: 04:46
05:41
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:26
05:21
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:41
05:36
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:25
23:55
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 01:27
24:57
Началь ная: Levskeho Отправ ление: 00:16
04:16
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 01:15
05:15
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:41
05:36
Конеч ная: Vozovna Zizkov Прибы тие: 04:46
05:41
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:26
05:21
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:41
05:36
Началь ная: Pobrezni cesta Отправ ление: 00:02
23:42
Конеч ная: Sidliste Modrany Прибы тие: 00:14
23:54