Маршрут "93" станции пересадок

Трамвай 93
Transitions
metro. tram. bus.
Sidliste Dablice 10 103 183 914
Trebenicka 10 103 152 177 183 913 914
Stepnicna 10 103 152 177 913
Ladvi C 10 103 152 166 177 913
Kyselova 10
Strelnicna 10
Kobylisy C 3 10 17 24 94 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Ke Stirce 3 10 17 24 94 95 96 X95
Hercovka 17 95 96
Nad Trojou 17 95 96
Trojska 17 95 96 112 ZOO
Nadrazi Holesovice C 6 12 17 94 95 96 112 156 201
Vystaviste Holesovice 6 12 17 94 96
Veletrzni palac 6 17 94 96 156
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 25 26 91 92 94 96 156 X91
Nabrezi Kapitana Jarose 6 8 17 26 91 94 96 X91
Cechuv most 15 17 91 96
Pravnicka fakulta 17 207
Staromestska A 2 17 18 194 207
Karlovy lazne 2 17 18
Narodni divadlo 2 9 17 18 22 97 98 99
Narodni trida B 2 9 18 22 97 98 99
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 97 98 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 16 18 24 92 94 95 96
Botanicka zahrada 14 18 24 95 96
Albertov 7 14 18 24 92 95 96 98
Ostrcilovo namesti 7 14 18 24 92 95 98
Svatoplukova 7 14 18 24 92 95 98
Divadlo Na Fidlovacce 7 14 18 24 92 95 98
Otakarova 4 6 7 22 24 95 96 97 99
Nuselska radnice 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 193
Paloucek 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani 4 18 22 92 94 95 96 97 98 99
Na Veseli 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 911
Vozovna Pankrac 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99
Na Veseli 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 911
Prazskeho povstani C 4 14 18 22 H1 XC 134 193 904 905 910
Paloucek 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 193
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 24 91 92 94 95 96 97 99
Nad Dzbanem 20 26 91 92 96 97 225
Nadrazi Veleslavin A 20 26 91 92 96 97 119 225 322 323 342 388
Cerveny Vrch 20 26 91 92 96 97
Sidliste Cerveny Vrch 20 26 91 92 96 97
Borislavka A 20 26 91 92 96 97 131 161 216 312 355 356 907
Na Piskach 20 26 91 92 96 97
Hadovka 20 26 91 92 96 97
Thakurova 20 26 91 92 96 97
Dejvicka A 20 26 91 92 96 97 107 116 143 147 149 160 180 340 355
Vitezne namesti 8 18 20 26 91 92 96 97 143 149 180 902 909
Hradcanska A 1 2 8 18 20 25 26 91 92 96 97 131 907 909 X91
Chotkovy sady 2 12 18 20 91 96 97
Malostranska A 2 12 15 18 20 22 97 194
Cechuv most 15 17 91 96
Kamenicka 1 8 12 25 26 91 92 96 X91
Letenske namesti 1 8 12 25 26 91 92 96 X91
Korunovacni 1 8 12 25 26 91 92 96 907
Sparta 1 8 12 25 26 91 92 96 909 X91
Hradcanska A 1 2 8 18 20 25 26 91 92 96 97 131 907 909 X91
Strelnicna 10
Brezineveska 3 17 24 94 95 96
Libeznicka 17 94 95 96
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Vozovna Pankrac 00:25 04:25 Sidliste Dablice 01:18 05:16 34 13
Sidliste Dablice 00:23 02:53 Vozovna Pankrac 01:19 03:49 36 8
Sidliste Dablice 04:24 05:22 Strelnicna 04:29 05:27 6 5
Strelnicna 04:29 05:27 Vozovna Kobylisy 04:33 05:31 4 5
Sidliste Dablice 03:23 03:53 Na Veseli 04:18 04:48 35 2
Na Veseli 04:18 04:48 Vozovna Pankrac 04:19 04:49 2 2
Vozovna Pankrac 00:25 04:25 Sidliste Dablice 01:18 05:16 34 9 есть исключения
Sidliste Dablice 00:23 02:53 Vozovna Pankrac 01:19 03:49 36 6 есть исключения
Sidliste Dablice 04:24 05:22 Strelnicna 04:29 05:27 6 3 есть исключения
Strelnicna 04:29 05:27 Vozovna Kobylisy 04:33 05:31 4 3 есть исключения
Sidliste Dablice 03:23 03:53 Na Veseli 04:18 04:48 35 2 есть исключения
Na Veseli 04:18 04:48 Vozovna Pankrac 04:19 04:49 2 2 есть исключения
Vozovna Pankrac 00:25 04:25 Sidliste Dablice 01:18 05:16 34 9
Sidliste Dablice 00:23 23:53 Vozovna Pankrac 01:19 24:49 36 8
Sidliste Dablice 04:24 05:22 Strelnicna 04:29 05:27 6 3
Strelnicna 04:29 05:27 Vozovna Kobylisy 04:33 05:31 4 3
Sidliste Dablice 03:23 03:53 Na Veseli 04:18 04:48 35 2
Na Veseli 04:18 04:48 Vozovna Pankrac 04:19 04:49 2 2
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 00:25
04:25
Конеч ная: Sidliste Dablice Прибы тие: 01:18
05:16
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 00:23
02:53
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 01:19
03:49
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 04:24
05:22
Конеч ная: Strelnicna Прибы тие: 04:29
05:27
Началь ная: Strelnicna Отправ ление: 04:29
05:27
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 04:33
05:31
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 03:23
03:53
Конеч ная: Na Veseli Прибы тие: 04:18
04:48
Началь ная: Na Veseli Отправ ление: 04:18
04:48
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 04:19
04:49
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 00:25
04:25
Конеч ная: Sidliste Dablice Прибы тие: 01:18
05:16
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 00:23
02:53
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 01:19
03:49
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 04:24
05:22
Конеч ная: Strelnicna Прибы тие: 04:29
05:27
Началь ная: Strelnicna Отправ ление: 04:29
05:27
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 04:33
05:31
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 03:23
03:53
Конеч ная: Na Veseli Прибы тие: 04:18
04:48
Началь ная: Na Veseli Отправ ление: 04:18
04:48
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 04:19
04:49
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Pankrac Отправ ление: 00:25
04:25
Конеч ная: Sidliste Dablice Прибы тие: 01:18
05:16
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 00:23
23:53
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 01:19
24:49
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 04:24
05:22
Конеч ная: Strelnicna Прибы тие: 04:29
05:27
Началь ная: Strelnicna Отправ ление: 04:29
05:27
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 04:33
05:31
Началь ная: Sidliste Dablice Отправ ление: 03:23
03:53
Конеч ная: Na Veseli Прибы тие: 04:18
04:48
Началь ная: Na Veseli Отправ ление: 04:18
04:48
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 04:19
04:49