Маршрут "94" станции пересадок

Трамвай 94
Transitions
metro. tram. bus.
Lehovec 16 25 92 186 912 X16 X94
Sidliste Hloubetin 16 25 92 110 141 186 X16 X94
Hloubetin B 16 25 92 110 141 186 X16 X94
Kbelska 16 25 92 110 X16 X94
Stary Hloubetin 8 16
Vozovna Hloubetin 16
Novy Hloubetin 16 110 X16 X94
Kolbenova B 16 X16 X94
Postovska 16 X16 X94
Spitalska 16 X16 X94
Nadrazi Vysocany 14 16 X16 X94
Poliklinika Vysocany 14 16 151
Divadlo Gong 14 16
Balabenka 8 14 16 25 92 109 903
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 92 95 109 140 903 X95
Libensky most 1 6 14 25 95
Maniny 1 6 14 25 95 156
U Pruhonu 6 12
Ortenovo namesti 6 12 95
Nadrazi Holesovice C 6 12 17 93 95 96 112 156 201
Vystaviste Holesovice 6 12 17 93 96
Veletrzni palac 6 17 93 96 156
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 25 26 91 92 93 96 156 X91
Nabrezi Kapitana Jarose 6 8 17 26 91 93 96 X91
Dlouha trida 6 8 15 26 91 92 96 207 905 907 909 911 X91
Namesti Republiky B 6 8 15 26 91 92 96 H1 207 905 907 909 911 X91
Masarykovo nadrazi 3 6 14 15 24 26 91 92 96 905 907 908 911
Jindrisska 3 5 6 9 14 24 91 92 95 96 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 14 24 91 92 95 96 98
Vodickova 3 5 6 9 14 24 91 92 95 96 98
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 92 93 95 96 97 98 99
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 24 91 92 93 95 96 97 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Moran 2 3 4 10 14 16 18 24 92 93 95 96
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 16 17 92 96 98 176 904 907 908 910
Zborovska 4 5 7 10 16 96 98 904 907 908
Andel B 4 5 7 9 10 12 15 16 20 96 97 98 99 167 191 901 904 907 908
Na Knizeci 4 5 7 12 20 120 137 167 191 231 901 907 X12
Plzenka 4 5 12 20
Smichovske nadrazi B 4 5 12 20 105 118 125 129 172 190 196 197 241 244 334 901 907 X-S7
Ortenovo namesti 6 12 95
Delnicka 1 6 12 14 25 95
Maniny 1 6 14 25 95 156
Ohrada 1 5 9 11 91 92 97 98 99 133 136 207 908 909 913
Krejcarek 1 10 16 92 95 136 913
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 92 95 109 140 903 X95
Libensky zamek 3 10 24 95 X95
U Krize 3 10 24 95 X95
Vosmikovych 3 10 24 95 X95
Bulovka 3 10 24 95 166 201 911 X95
Vychovatelna 3 10 24 95 166 201 905 911 X95
Okrouhlicka 3 10 24 95 905 X95
Ke Stirce 3 10 17 24 93 95 96 X95
Kobylisy C 3 10 17 24 93 95 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Brezineveska 3 17 24 93 95 96
Libeznicka 17 93 95 96
Vozovna Kobylisy 17 93 95 96 145 162 169 183 913
Na Veseli 4 14 18 22 92 93 95 96 97 98 99 911
Prazskeho povstani 4 18 22 92 93 95 96 97 98 99
Paloucek 4 14 18 22 92 93 95 96 97 98 99 193
Nuselska radnice 4 14 18 22 92 93 95 96 97 98 99 193
Namesti Bratri Synku 4 11 14 18 22 92 95 97 98 99 193
Nuselske schody 6 11 92 96
Pod Karlovem 6 11 92 96
Bruselska 6 11 92 96
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 22 91 92 96 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Stepanska 4 6 10 16 22 91 92 96 97 99 904 907 908 910
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Vozovna Motol 4 9 10 96 97 98 99
Hotel Golf 4 9 10 96 97 98 99
Postovka 4 9 10 96 97 98 99
Kavalirka 4 9 10 15 16 96 97 98 99 123 167
Klamovka 4 9 10 15 16 96 97 98 99 149 167 191
U Zvonu 4 9 10 15 16 96 97 98 99 153
Bertramka 4 9 10 15 16 96 97 98 99
Andel B 4 5 7 9 10 12 15 16 20 96 97 98 99 167 191 901 904 907 908
Vysocanska B 14 16 136 151 152 177 183 195 302 913
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Nadrazi Vysocany 23:12 23:52 Lehovec 23:22 24:02 11 2 есть исключения
Smichovske nadrazi 00:12 04:32 Lehovec 01:12 05:28 38 12
Lehovec 00:29 03:59 Smichovske nadrazi 01:29 04:57 40 9
Lehovec 04:22 05:34 Palmovka 04:37 05:49 15 5
Palmovka 05:03 05:49 Vozovna Kobylisy 05:17 06:03 13 4
Smichovske nadrazi 00:12 04:32 Lehovec 01:12 05:28 38 10 есть исключения
Lehovec 00:29 03:59 Smichovske nadrazi 01:29 04:57 40 8 есть исключения
Lehovec 04:22 05:34 Palmovka 04:37 05:49 15 4 есть исключения
Palmovka 05:03 05:49 Vozovna Kobylisy 05:17 06:03 13 3 есть исключения
Nadrazi Vysocany 23:12 23:52 Lehovec 23:22 24:02 11 4
Lehovec 23:59 23:59 Smichovske nadrazi 24:59 24:59 40 2
Smichovske nadrazi 00:12 04:32 Nadrazi Vysocany 01:02 05:18 28 10
Smichovske nadrazi 00:12 04:32 Lehovec 01:12 05:28 38 10
Lehovec 00:29 23:59 Smichovske nadrazi 01:29 24:59 40 10
Vysocanska 01:08 04:08 Smichovske nadrazi 01:59 04:57 31 7
Palmovka 04:46 05:49 Vozovna Kobylisy 05:00 06:03 13 6
Lehovec 04:22 05:34 Palmovka 04:37 05:49 15 4
Vysocanska 04:31 05:26 Palmovka 04:38 05:32 6 4
Nadrazi Vysocany 00:32 23:52 Lehovec 00:42 24:02 11 3
Andel 05:07 05:07 Vozovna Motol 05:18 05:18 10 2
Palmovka 04:37 04:38 Vozovna Zizkov 04:43 04:44 5 2
Karlovo namesti 04:52 04:52 Vozovna Pankrac 05:07 05:07 12 2
Smichovske nadrazi 05:03 05:03 Andel 05:07 05:07 4 2
Smichovske nadrazi 04:44 04:44 Karlovo namesti 04:52 04:52 7 2
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Vysocany Отправ ление: 23:12
23:52
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 23:22
24:02
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Smichovske nadrazi Отправ ление: 00:12
04:32
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 01:12
05:28
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:29
03:59
Конеч ная: Smichovske nadrazi Прибы тие: 01:29
04:57
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:22
05:34
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:37
05:49
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 05:03
05:49
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:17
06:03
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Smichovske nadrazi Отправ ление: 00:12
04:32
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 01:12
05:28
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:29
03:59
Конеч ная: Smichovske nadrazi Прибы тие: 01:29
04:57
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:22
05:34
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:37
05:49
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 05:03
05:49
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:17
06:03
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Vysocany Отправ ление: 23:12
23:52
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 23:22
24:02
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 23:59
23:59
Конеч ная: Smichovske nadrazi Прибы тие: 24:59
24:59
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Smichovske nadrazi Отправ ление: 00:12
04:32
Конеч ная: Nadrazi Vysocany Прибы тие: 01:02
05:18
Началь ная: Smichovske nadrazi Отправ ление: 00:12
04:32
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 01:12
05:28
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 00:29
23:59
Конеч ная: Smichovske nadrazi Прибы тие: 01:29
24:59
Началь ная: Vysocanska Отправ ление: 01:08
04:08
Конеч ная: Smichovske nadrazi Прибы тие: 01:59
04:57
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:46
05:49
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:00
06:03
Началь ная: Lehovec Отправ ление: 04:22
05:34
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:37
05:49
Началь ная: Vysocanska Отправ ление: 04:31
05:26
Конеч ная: Palmovka Прибы тие: 04:38
05:32
Началь ная: Nadrazi Vysocany Отправ ление: 00:32
23:52
Конеч ная: Lehovec Прибы тие: 00:42
24:02
Началь ная: Andel Отправ ление: 05:07
05:07
Конеч ная: Vozovna Motol Прибы тие: 05:18
05:18
Началь ная: Palmovka Отправ ление: 04:37
04:38
Конеч ная: Vozovna Zizkov Прибы тие: 04:43
04:44
Началь ная: Karlovo namesti Отправ ление: 04:52
04:52
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:07
05:07
Началь ная: Smichovske nadrazi Отправ ление: 05:03
05:03
Конеч ная: Andel Прибы тие: 05:07
05:07
Началь ная: Smichovske nadrazi Отправ ление: 04:44
04:44
Конеч ная: Karlovo namesti Прибы тие: 04:52
04:52