Маршрут "95" станции пересадок

Трамвай 95
Transitions
metro. tram. bus.
Radosovicka 7 22 97 99
Nadrazi Strasnice 7 22 97 99 154 188 888 901 906
Na Hroude 7 22 97 99 154 188 888 901 906
Prubezna 7 22 97 99 X7 175 888
Kubanske namesti 6 7 22 24 97 99 888
Slavia 6 7 22 24 97 99 135 136 150 213 888 913
Koh-i-noor 6 7 22 24 97 99 101 124 139
Bohemians 4 6 7 22 24 97 99 124 139
Nadrazi Vrsovice 4 6 7 22 24 97 99 193
Otakarova 4 6 7 22 24 93 96 97 99
Divadlo Na Fidlovacce 7 14 18 24 92 93 98
Svatoplukova 7 14 18 24 92 93 98
Ostrcilovo namesti 7 14 18 24 92 93 98
Albertov 7 14 18 24 92 93 96 98
Botanicka zahrada 14 18 24 93 96
Moran 2 3 4 10 14 16 18 24 92 93 94 96
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 96 97 99 148 176 904 907 908 910
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 24 91 92 93 94 96 97 99
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 92 93 94 96 97 98 99
Vodickova 3 5 6 9 14 24 91 92 94 96 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 14 24 91 92 94 96 98
Jindrisska 3 5 6 9 14 24 91 92 94 96 98
Hlavni nadrazi C 5 9 15 26 91 98 H1 XC 905 907 908 911
Husinecka 5 9 15 26 91 98
Lipanska 5 9 15 26 91 98
Olsanske namesti 5 9 15 26 91 98 136 175 913
Olsanska 9 26 91
Nakladove nadrazi Zizkov 5 9 10 11 16 26 91 97 98 99
Biskupcova 5 9 10 11 16 91 97 98 99 133 908 909
Krejcarek 1 10 16 92 94 136 913
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 92 94 109 140 903 X95
Divadlo pod Palmovkou 3 10 24 X95
Libensky zamek 3 10 24 94 X95
U Krize 3 10 24 94 X95
Vosmikovych 3 10 24 94 X95
Bulovka 3 10 24 94 166 201 911 X95
Vychovatelna 3 10 24 94 166 201 905 911 X95
Okrouhlicka 3 10 24 94 905 X95
Ke Stirce 3 10 17 24 93 94 96 X95
Kobylisy C 3 10 17 24 93 94 96 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Brezineveska 3 17 24 93 94 96
Libeznicka 17 93 94 96
Vozovna Kobylisy 17 93 94 96 145 162 169 183 913
Libensky most 1 6 14 25 94
Palmovka B 1 3 6 8 10 14 16 24 25 92 94 109 140 903 X95
Otakarova 4 6 7 22 24 93 96 97 99
Nuselska radnice 4 14 18 22 92 93 94 96 97 98 99 193
Paloucek 4 14 18 22 92 93 94 96 97 98 99 193
Prazskeho povstani 4 18 22 92 93 94 96 97 98 99
Na Veseli 4 14 18 22 92 93 94 96 97 98 99 911
Vozovna Pankrac 4 14 18 22 92 93 94 96 97 98 99
Maniny 1 6 14 25 94 156
Delnicka 1 6 12 14 25 94
Ortenovo namesti 6 12 94
Nadrazi Holesovice C 6 12 17 93 94 96 112 156 201
Trojska 17 93 96 112 ZOO
Nad Trojou 17 93 96
Hercovka 17 93 96
Ke Stirce 3 10 17 24 93 94 96 X95
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Radosovicka 00:04 02:34 Vozovna Kobylisy 01:02 03:32 42 12
Vozovna Kobylisy 00:08 04:08 Nadrazi Strasnice 01:07 05:07 43 9
Vozovna Kobylisy 00:29 03:59 Nadrazi Strasnice 01:37 05:07 45 8
Libeznicka 04:00 05:00 Vozovna Kobylisy 04:02 05:02 2 6
Radosovicka 03:04 04:04 Libeznicka 04:00 05:00 41 6
Otakarova 04:38 05:30 Vozovna Pankrac 04:46 05:38 7 6
Radosovicka 04:27 05:19 Otakarova 04:38 05:30 10 6
Vozovna Kobylisy 00:08 04:08 Nadrazi Strasnice 01:07 05:07 43 9 есть исключения
Radosovicka 00:04 02:34 Vozovna Kobylisy 01:02 03:32 42 6 есть исключения
Libeznicka 04:00 05:00 Vozovna Kobylisy 04:02 05:02 2 3 есть исключения
Radosovicka 03:04 04:04 Libeznicka 04:00 05:00 41 3 есть исключения
Otakarova 04:38 05:30 Vozovna Pankrac 04:46 05:38 7 3 есть исключения
Radosovicka 04:27 05:19 Otakarova 04:38 05:30 10 3 есть исключения
Vozovna Kobylisy 00:08 04:08 Nadrazi Strasnice 01:07 05:07 43 9
Radosovicka 00:04 02:34 Vozovna Kobylisy 01:02 03:32 42 6
Libeznicka 04:00 05:00 Vozovna Kobylisy 04:02 05:02 2 3
Radosovicka 03:04 04:04 Libeznicka 04:00 05:00 41 3
Otakarova 04:38 05:30 Vozovna Pankrac 04:46 05:38 7 3
Radosovicka 04:27 05:19 Otakarova 04:38 05:30 10 3
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 00:04
02:34
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 01:02
03:32
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 00:08
04:08
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 01:07
05:07
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 00:29
03:59
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 01:37
05:07
Началь ная: Libeznicka Отправ ление: 04:00
05:00
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 04:02
05:02
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 03:04
04:04
Конеч ная: Libeznicka Прибы тие: 04:00
05:00
Началь ная: Otakarova Отправ ление: 04:38
05:30
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 04:46
05:38
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 04:27
05:19
Конеч ная: Otakarova Прибы тие: 04:38
05:30
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 00:08
04:08
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 01:07
05:07
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 00:04
02:34
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 01:02
03:32
Началь ная: Libeznicka Отправ ление: 04:00
05:00
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 04:02
05:02
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 03:04
04:04
Конеч ная: Libeznicka Прибы тие: 04:00
05:00
Началь ная: Otakarova Отправ ление: 04:38
05:30
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 04:46
05:38
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 04:27
05:19
Конеч ная: Otakarova Прибы тие: 04:38
05:30
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Vozovna Kobylisy Отправ ление: 00:08
04:08
Конеч ная: Nadrazi Strasnice Прибы тие: 01:07
05:07
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 00:04
02:34
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 01:02
03:32
Началь ная: Libeznicka Отправ ление: 04:00
05:00
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 04:02
05:02
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 03:04
04:04
Конеч ная: Libeznicka Прибы тие: 04:00
05:00
Началь ная: Otakarova Отправ ление: 04:38
05:30
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 04:46
05:38
Началь ная: Radosovicka Отправ ление: 04:27
05:19
Конеч ная: Otakarova Прибы тие: 04:38
05:30