Маршрут "96" станции пересадок

Трамвай 96
Transitions
metro. tram. bus. bus.
Sidliste Petriny 1 2 108 164 168 191 910
Petriny A 1 2 108 164 168 191 910
Vetrnik 1 2 108 164 168 191 910
Vojenska nemocnice 1 2 108 216
Baterie 1 2
Orechovka 1 2
Sibeliova 1 2 108 216
Vozovna Stresovice 1 2 25 97 108 143 149 180 216 902
Prasny most 1 2 25 97 143 149 180 902
Hradcanska A 1 2 8 18 20 25 26 91 92 93 97 131 907 909 X91
Sparta 1 8 12 25 26 91 92 93 909 X91
Letenske namesti 1 8 12 25 26 91 92 93 X91
Korunovacni 1 8 12 25 26 91 92 93 907
Letenske namesti 1 8 12 25 26 91 92 93 X91
Kamenicka 1 8 12 25 26 91 92 93 X91
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 25 26 91 92 93 94 156 X91
Nabrezi Kapitana Jarose 6 8 17 26 91 93 94 X91
Namesti Republiky B 6 8 15 26 91 92 94 H1 207 905 907 909 911 X91
Masarykovo nadrazi 3 6 14 15 24 26 91 92 94 905 907 908 911
Jindrisska 3 5 6 9 14 24 91 92 94 95 98
Vaclavske namesti 3 5 6 9 14 24 91 92 94 95 98
Vodickova 3 5 6 9 14 24 91 92 94 95 98
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 92 93 94 95 97 98 99
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 95 97 99 148 176 904 907 908 910
Stepanska 4 6 10 16 22 91 92 94 97 99 904 907 908 910
I. P. Pavlova C 4 6 10 11 16 22 91 92 94 97 99 H1 XC 148 904 905 907 908 910 911
Bruselska 6 11 92 94
Pod Karlovem 6 11 92 94
Nuselske schody 6 11 92 94
Otakarova 4 6 7 22 24 93 95 97 99
Horky 11 14 97
Pod Jezerkou 11 14 97 124 139 188
Michelska 11 14 97 124 139 150 188
Plynarna Michle 11 14 97 150 188
Chodovska 11 14 97 135 136 150 188 213 913
Teplarna Michle 11 14 97 135 136 213 913
Sporilov 11 14 97 118 135 136 138 170 213 905 913
Vozovna Motol 4 9 10 94 97 98 99
Hotel Golf 4 9 10 94 97 98 99
Postovka 4 9 10 94 97 98 99
Kotlarka 4 9 10 15 16 94 97 98 99 167
Kavalirka 4 9 10 15 16 94 97 98 99 123 167
Klamovka 4 9 10 15 16 94 97 98 99 149 167 191
U Zvonu 4 9 10 15 16 94 97 98 99 153
Bertramka 4 9 10 15 16 94 97 98 99
Andel B 4 5 7 9 10 12 15 16 20 94 97 98 99 167 191 901 904 907 908
Zborovska 4 5 7 10 16 94 98 904 907 908
Palackeho namesti 2 3 4 7 10 16 17 92 94 98 176 904 907 908 910
Vyton 2 3 7 17 92 98 P5
Albertov 7 14 18 24 92 93 95 98
Botanicka zahrada 14 18 24 93 95
Moran 2 3 4 10 14 16 18 24 92 93 94 95
Karlovo namesti B 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 95 97 99 148 176 904 907 908 910
Novomestska radnice 2 3 6 14 18 22 24 91 92 93 94 95 97 99
Lazarska 3 5 6 9 14 24 91 92 93 94 95 97 98 99
Libeznicka 17 93 94 95
Brezineveska 3 17 24 93 94 95
Kobylisy C 3 10 17 24 93 94 95 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95
Ke Stirce 3 10 17 24 93 94 95 X95
Hercovka 17 93 95
Nad Trojou 17 93 95
Trojska 17 93 95 112 ZOO
Nadrazi Holesovice C 6 12 17 93 94 95 112 156 201
Vystaviste Holesovice 6 12 17 93 94
Veletrzni palac 6 17 93 94 156
Strossmayerovo namesti 1 6 8 12 17 25 26 91 92 93 94 156 X91
Dlouha trida 6 8 15 26 91 92 94 207 905 907 909 911 X91
Cechuv most 15 17 91 93
Hradcanska A 1 2 8 18 20 25 26 91 92 93 97 131 907 909 X91
Horky 11 14 97
Paloucek 4 14 18 22 92 93 94 95 97 98 99 193
Prazskeho povstani 4 18 22 92 93 94 95 97 98 99
Na Veseli 4 14 18 22 92 93 94 95 97 98 99 911
Vozovna Pankrac 4 14 18 22 92 93 94 95 97 98 99
Prasny most 1 2 25 97 143 149 180 902
Vitezne namesti 8 18 20 26 91 92 93 97 143 149 180 902 909
Dejvicka A 20 26 91 92 93 97 107 116 143 147 149 160 180 340 355
Thakurova 20 26 91 92 93 97
Hadovka 20 26 91 92 93 97
Na Piskach 20 26 91 92 93 97
Borislavka A 20 26 91 92 93 97 131 161 216 312 355 356 907
Sidliste Cerveny Vrch 20 26 91 92 93 97
Cerveny Vrch 20 26 91 92 93 97
Nad Dzbanem 20 26 91 92 93 97 225
Vozovna Vokovice 20 26 91 92 93 97
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Sporilov 00:04 04:04 Sidliste Petriny 01:00 05:00 37 11
Sidliste Petriny 00:10 04:10 Sporilov 01:08 05:08 36 10
Strossmayerovo namesti 04:48 04:48 Vozovna Kobylisy 05:03 05:03 12 2
Horky 04:54 05:23 Vozovna Pankrac 05:02 05:31 6 2
Sporilov 04:46 05:15 Horky 04:54 05:23 7 2
Sidliste Petriny 04:31 04:31 Strossmayerovo namesti 04:48 04:48 14 2
Prasny most 04:48 05:17 Vozovna Vokovice 05:01 05:30 12 2
Sidliste Petriny 04:39 05:08 Prasny most 04:48 05:17 9 2
Sidliste Petriny 00:10 04:10 Sporilov 01:08 05:08 36 9 есть исключения
Sporilov 00:04 04:04 Sidliste Petriny 01:00 05:00 37 9 есть исключения
Sidliste Petriny 00:40 04:10 Sporilov 01:38 05:08 33 8
Sporilov 00:34 03:34 Sidliste Petriny 01:31 04:31 34 7
Horky 04:54 05:23 Vozovna Pankrac 05:02 05:31 6 2 есть исключения
Horky 04:54 05:23 Vozovna Pankrac 05:02 05:31 6 2
Sporilov 04:46 05:15 Horky 04:54 05:23 7 2
Sporilov 04:46 05:15 Horky 04:54 05:23 7 2 есть исключения
Sporilov 00:04 04:04 Sidliste Petriny 01:00 05:00 37 2
Prasny most 04:48 05:17 Vozovna Vokovice 05:01 05:30 12 2 есть исключения
Prasny most 04:48 05:17 Vozovna Vokovice 05:01 05:30 12 2
Sidliste Petriny 04:39 05:08 Prasny most 04:48 05:17 9 2 есть исключения
Sidliste Petriny 04:39 05:08 Prasny most 04:48 05:17 9 2
Sidliste Petriny 00:10 04:10 Sporilov 01:08 05:08 36 9
Sporilov 00:04 04:04 Sidliste Petriny 01:00 05:00 37 9
Horky 04:54 05:23 Vozovna Pankrac 05:02 05:31 6 2
Sporilov 04:46 05:15 Horky 04:54 05:23 7 2
Prasny most 04:48 05:17 Vozovna Vokovice 05:01 05:30 12 2
Sidliste Petriny 04:39 05:08 Prasny most 04:48 05:17 9 2
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 00:04
04:04
Конеч ная: Sidliste Petriny Прибы тие: 01:00
05:00
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 00:10
04:10
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 01:08
05:08
Началь ная: Strossmayerovo namesti Отправ ление: 04:48
04:48
Конеч ная: Vozovna Kobylisy Прибы тие: 05:03
05:03
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:54
05:23
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:02
05:31
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:46
05:15
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:54
05:23
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 04:31
04:31
Конеч ная: Strossmayerovo namesti Прибы тие: 04:48
04:48
Началь ная: Prasny most Отправ ление: 04:48
05:17
Конеч ная: Vozovna Vokovice Прибы тие: 05:01
05:30
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 04:39
05:08
Конеч ная: Prasny most Прибы тие: 04:48
05:17
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 00:10
04:10
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 01:08
05:08
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 00:04
04:04
Конеч ная: Sidliste Petriny Прибы тие: 01:00
05:00
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 00:40
04:10
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 01:38
05:08
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 00:34
03:34
Конеч ная: Sidliste Petriny Прибы тие: 01:31
04:31
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:54
05:23
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:02
05:31
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:54
05:23
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:02
05:31
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:46
05:15
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:54
05:23
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:46
05:15
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:54
05:23
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 00:04
04:04
Конеч ная: Sidliste Petriny Прибы тие: 01:00
05:00
Началь ная: Prasny most Отправ ление: 04:48
05:17
Конеч ная: Vozovna Vokovice Прибы тие: 05:01
05:30
Началь ная: Prasny most Отправ ление: 04:48
05:17
Конеч ная: Vozovna Vokovice Прибы тие: 05:01
05:30
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 04:39
05:08
Конеч ная: Prasny most Прибы тие: 04:48
05:17
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 04:39
05:08
Конеч ная: Prasny most Прибы тие: 04:48
05:17
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 00:10
04:10
Конеч ная: Sporilov Прибы тие: 01:08
05:08
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 00:04
04:04
Конеч ная: Sidliste Petriny Прибы тие: 01:00
05:00
Началь ная: Horky Отправ ление: 04:54
05:23
Конеч ная: Vozovna Pankrac Прибы тие: 05:02
05:31
Началь ная: Sporilov Отправ ление: 04:46
05:15
Конеч ная: Horky Прибы тие: 04:54
05:23
Началь ная: Prasny most Отправ ление: 04:48
05:17
Конеч ная: Vozovna Vokovice Прибы тие: 05:01
05:30
Началь ная: Sidliste Petriny Отправ ление: 04:39
05:08
Конеч ная: Prasny most Прибы тие: 04:48
05:17