Маршрут "X172" станции пересадок

Автобус X172
Transitions
tram. bus.
Chaplinovo namesti 32 120 130 170 230
Poliklinika Barrandov 32 120 130 170 230
Steparska 120 130 170 230
Novy Slivenec 120 130 230
Opalova 120 130 230
K Holyni 120 130 230
Slivenec 120 130 230
Skola Velka Chuchle 172
Kazinska 172
Novochuchelska 172
Mrkosova 172
Na Hvezdarne 172
Novy Slivenec 120 130 230
V Remizku 120 130 230
Smaragdova 120 130 230
Navetrna 120 130 230
K Holyni 120 130 230
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Chaplinovo namesti 04:43 23:41 Na Hvezdarne 05:01 23:59 14 45
Na Hvezdarne 04:24 23:14 Chaplinovo namesti 04:40 23:30 12 45
Chaplinovo namesti 05:39 23:41 Na Hvezdarne 05:57 23:59 14 35
Na Hvezdarne 05:15 23:14 Chaplinovo namesti 05:31 23:30 12 35
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chaplinovo namesti Отправ ление: 04:43
23:41
Конеч ная: Na Hvezdarne Прибы тие: 05:01
23:59
Началь ная: Na Hvezdarne Отправ ление: 04:24
23:14
Конеч ная: Chaplinovo namesti Прибы тие: 04:40
23:30
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Chaplinovo namesti Отправ ление: 05:39
23:41
Конеч ная: Na Hvezdarne Прибы тие: 05:57
23:59
Началь ная: Na Hvezdarne Отправ ление: 05:15
23:14
Конеч ная: Chaplinovo namesti Прибы тие: 05:31
23:30