Маршрут "342" станции пересадок

Автобус 342
Transitions
metro. tram. bus.
Slany Zel.st. 388
Slany Sultysova
Slany Aut.nadr. 388
Slany Prazska 388
Slany Zel.zast.predmesti 388
Slany Odb.Drnov 388
Jemniky Krizovatka Knoviz 388
Knoviz
Jemniky
Pchery Rozcesti Jemniky
Pchery
Pchery Theodor
Brandysek
Brandysek Zel.st.
Stehelceves ObU
Bustehrad Bouchalka
Stredokluky Rozcesti Cernovicky 323
Stredokluky 319 322 323
Knezeves U Nadrazi 319 322 323
Knezeves 322 323
Tuchomerice Rozc. 319 322 323
U Hangaru 100 119 191 322 323 324 388 910
Na Padesatniku 191 322 323 324 910
Terminal 3 100 119 191 322 323 324 388 910
K Letisti 100 119 191 322 323 324 388 910
Dedina 119 322 323 388
Divoka Sarka 20 26 91 108 119 191 225 322 323 388 910
Nadrazi Veleslavin A 20 26 91 92 93 96 97 119 225 322 323 388
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Nadrazi Veleslavin 05:21 23:25 Slany Zel.st. 06:32 24:31 31 14 есть исключения
Slany Zel.st. 04:06 22:06 Nadrazi Veleslavin 05:11 23:11 29 14 есть исключения
Brandysek 05:02 13:02 Slany Zel.st. 05:32 13:32 14 2 есть исключения
Nadrazi Veleslavin 19:21 19:21 Slany Zel.st. 20:32 20:32 31 2
Slany Zel.st. 18:06 18:06 Nadrazi Veleslavin 19:11 19:11 29 2
Slany Zel.st. 04:06 22:06 Nadrazi Veleslavin 05:11 23:11 29 10
Nadrazi Veleslavin 05:21 23:25 Slany Zel.st. 06:32 24:31 31 10
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 05:21
23:25
Конеч ная: Slany Zel.st. Прибы тие: 06:32
24:31
Началь ная: Slany Zel.st. Отправ ление: 04:06
22:06
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 05:11
23:11
Началь ная: Brandysek Отправ ление: 05:02
13:02
Конеч ная: Slany Zel.st. Прибы тие: 05:32
13:32
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 19:21
19:21
Конеч ная: Slany Zel.st. Прибы тие: 20:32
20:32
Началь ная: Slany Zel.st. Отправ ление: 18:06
18:06
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 19:11
19:11
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Slany Zel.st. Отправ ление: 04:06
22:06
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 05:11
23:11
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 05:21
23:25
Конеч ная: Slany Zel.st. Прибы тие: 06:32
24:31