Маршрут "388" станции пересадок

Автобус 388
Transitions
metro. tram. bus.
Slany Arbesova
Slany Tomanova
Slany P.Hrubeho
Slany Smetackova
Slany CSAD
Slany Zel.st. 342
Slany Zizkova
Slany Modelarske str.
Slany Aut.nadr. 342
Slany Prazska 342
Slany Zel.zast.predmesti 342
Slany Odb.Drnov 342
Jemniky Krizovatka Knoviz 342
U Hangaru 100 119 191 322 323 324 342 910
Terminal 3 100 119 191 322 323 324 342 910
K Letisti 100 119 191 322 323 324 342 910
Dedina 119 322 323 342
Divoka Sarka 20 26 91 108 119 191 225 322 323 342 910
Nadrazi Veleslavin A 20 26 91 92 93 96 97 119 225 322 323 342
П В С Ч П С В Началь ная Первое отправление Последнее отправление Конеч ная Первое прибытие Последнее прибытие Остановки Поездки Примечание
Slany Arbesova 04:34 20:34 Nadrazi Veleslavin 05:23 21:23 19 23 есть исключения
Nadrazi Veleslavin 05:33 21:33 Slany Arbesova 06:21 22:21 18 21 есть исключения
Slany Arbesova 14:04 14:04 Nadrazi Veleslavin 14:53 14:53 19 2
Nadrazi Veleslavin 06:33 18:33 Slany Arbesova 07:21 19:21 18 4
Slany Arbesova 05:34 17:34 Nadrazi Veleslavin 06:23 18:23 19 4
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Slany Arbesova Отправ ление: 04:34
20:34
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 05:23
21:23
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 05:33
21:33
Конеч ная: Slany Arbesova Прибы тие: 06:21
22:21
Началь ная: Slany Arbesova Отправ ление: 14:04
14:04
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 14:53
14:53
П В С Ч П С В
Первый Послед ний
Началь ная: Nadrazi Veleslavin Отправ ление: 06:33
18:33
Конеч ная: Slany Arbesova Прибы тие: 07:21
19:21
Началь ная: Slany Arbesova Отправ ление: 05:34
17:34
Конеч ная: Nadrazi Veleslavin Прибы тие: 06:23
18:23